Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 32,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 60,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 50,46 mln zł wobec 73,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 961,22 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1 019,36 mln zł rok wcześniej.

"W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie niższym o 8,5 % w porównaniu do III kwartału 2018 roku, co przełożyło się na spadek przychodów ze sprzedaży segmentu o 10,1%. Spadek wolumenów sprzedaży w znacznym stopniu spowodowany był planowana przerwą remontową w zakładzie GO Steel Frydek Mistek a.s. Spadek marży w stosunku do okresu porównawczego spowodowany był zmniejszeniem wolumenów, niewielką korektą cenową oraz wzrostem kosztów na które składał się wzrost bezpośrednich i pośrednich kosztów wytworzenia, przede wszystkim energii elektrycznej oraz kosztów osobowych. W segmencie nadal odczuwana jest presja cenowa ze strony klientów" - czytamy w raporcie.

Spółka cały czas prowadzi działania zmierzające do wzrostu produkcji i sprzedaży wolumenu blach w gatunku HiB, dzięki czemu w III kwartale 2019 r. nastąpił wzrost do niecałych 3 tys. ton w stosunku do 2 tys. ton w III kwartale 2018 roku, podano także.

"W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do III kwartału 2018 o 13 %. Jednocześnie w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 37 102 tys. zł, tj. o 19,3 %. Stała negatywna relacja cen wsadu do cen wyrobów gotowych, a przede wszystkim utrzymujący się znaczący poziom importu negatywnie wpłynął na wynik segmentu. Wpłynęło to na znaczny spadek wolumenów sprzedaży, dodatkowo ceny na wyroby gotowe segmentu pozostawały przez cały okres pod presją cenową produktów z importu. Segment odnotował stratę" - czytamy dalej.

"Jednocześnie emitent pragnie podkreślić, że wcześniejsze oczekiwania co do systemowego rozwiązania kwestii dumpingowego importu, mogące mieć pozytywny wpływ na sytuację firmy i przetwórców stali nie zostały w pełni rozwiązane, m.in. z powodu (stosunkowo) wysokich kwot kontyngentów. Nadmierny import wyrobów stalowych (w tym m.in. produkowanych przez Stalprodukt rur i profili) na rynek Unii Europejskiej wpływa istotnie na pozycję konkurencyjną producentów unijnych. W III kwartale 2019 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 523,9 mln zł i w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, kiedy sprzedaż wyniosła 501,5 mln zł, wzrosły o ponad 4,5%. Na wielkość przychodów ze sprzedaży wpływ mają ceny metali na LME, kurs dolara oraz wolumen sprzedaży produktów" - podano również.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 122,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 910,97 mln zł w porównaniu z 2 989,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 97,73 mln zł wobec 130,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)