Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił we wtorek decyzje komisji weryfikacyjnej dotyczące nieruchomości położonych przy ul. Asfaltowej 2 i ul. Mazowieckiej 12 w stolicy. Orzeczenia są nieprawomocne.

W sprawie ul. Asfaltowej 2 Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich stwierdziła 16 października 2018 r. nieważność decyzji prezydenta m.st. Warszawy z 30 grudnia 2010 r.

Jak tłumaczył wówczas wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta, nieruchomość ta przez wiele lat znajdowała się pod zarządem Politechniki Warszawskiej, ale wskutek reprywatyzacji została przekazana osobom trzecim. Komisja stwierdziła, że decyzja ratusza została wydana z naruszeniem prawa, bo wniosek dekretowy został złożony po terminie i nie ustalono przesłanki posiadania nieruchomości.

Reklama

"Wątpliwość budziła kwestia terminu załatwienia sprawy. Mianowicie przez lata wszystkie organy twierdziły, że wniosek w tej sprawie został złożony po terminie, natomiast w 2010 r. urzędnicy tę nieruchomość wydali" - tłumaczył dziennikarzom Kaleta.

Zaznaczał również, że sprawa ul. Asfaltowej 2 była skomplikowana. Jak stwierdził, doszło bowiem do nieodwracalnych skutków prawnych, dlatego, że beneficjenci decyzji zwrotowej sprzedali lokale.

Podczas posiedzenia 16 października 2018 r. Komisja Weryfikacyjna nakazała też zwrot na rzecz m.st. Warszawy "nienależnego świadczenia w kwocie po 625 tys. zł" oraz "nabywcom w złej wierze" zwrot łącznej kwoty 776 tys. zł z tego samego tytułu.

Odwołania do WSA złożyli beneficjenci decyzji zwrotowej oraz w zakresie obejmującym wskazane fragmenty uzasadnienia decyzji komisji - m.st. Warszawa.

We wtorek WSA wydał wyrok w tej sprawie i uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej dotyczącą tej nieruchomości.

W ustnych motywach uzasadnienia wyroku sąd nie podzielił zarzutu komisji weryfikacyjnej, że decyzja prezydenta Warszawy z 30 grudnia 2010 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na pozytywne rozpatrzenie wniosku dekretowego złożonego po terminie.

Sąd za niezasadny uznał też m.in. zarzut naruszenia przepisów postępowania, poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntu przez dotychczasowego właściciela lub następcę prawnego dawnego właściciela w chwili złożenia wniosku dekretowego.

Na wtorkowym posiedzeniu WSA rozpatrywał też sprawę nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 12. Chodzi o decyzję komisji weryfikacyjnej z dnia 3 października 2008 r., którą zaskarżyli beneficjenci oraz m.st. Warszawa (tylko w zakresie fragmentów jej uzasadnienia).

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydent stolicy dotyczącą tej działki. Stwierdziła, że prezydent Warszawy była zobowiązana podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego dot. nieruchomości, w tym również poczynienia ustaleń dotyczących posiadania nieruchomości na chwilę złożenia wniosku dekretowego.

Komisja ustaliła też, że prezydent Warszawy nie wykonał prawidłowo zaleceń sądu administracyjnego, który uchylając wcześniejszą decyzję organu ws. ul. Mazowieckiej 12, wskazał okoliczności wymagające wyjaśnienia. WSA uchylił zaskarżoną decyzję.

W ustnych motywach uzasadnienia wyroku sąd podniósł, iż komisja weryfikacyjna błędnie zastosowała w niniejszej sprawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich.

WSA wskazał też, że z uwagi na zaistniały stan faktyczny i prawny, nigdy nie doszłoby do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Uchylenie zatem decyzji dekretowej w tym zakresie nie może w żadnym razie spowodować zmiany treści tej decyzji, a więc nie spełniona została przesłanka wydania decyzji z naruszeniem prawa przy konieczności wyjaśnienia zakresu sprawy jako mającego istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Dotychczas WSA oddalił skargi na decyzje komisji weryfikacyjnej złożone przez strony postępowania, w tym przez m.st. Warszawa, w sprawach nieruchomości m.in. przy ul. Łochowskiej 38, Kazimierzowskiej 34 i Morszyńskiej 27. W mocy pozostały także decyzje komisji dotyczące dawnej ul. Królewskiej 39 i Jagiellońskiej 22. Większość rozpatrzonych decyzji komisji została jednak uchylona, w tym ta dotycząca ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.