Lokum Deweloper przydzielił obligacje o łącznej wartości nom. 65 mln złWarszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Lokum Deweloper, po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 65 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia najpóźniej 12 grudnia 2019 r., podała spółka. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem emisji będzie 12 grudnia 2019 r.

"Celem emisji obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie przez spółki z Grupy emitenta" - czytamy w komunikacie.

Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,45%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej obligacji naliczany jest począwszy od dnia emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek, wskazano.

Termin wykupu obligacji ustalono na dzień 12 czerwca 2023 r. Zbywalność obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot, podano również.

"W warunkach emisji obligacji emitent zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda" - podsumowano.

12 listopada Lokum Deweloper informował, że podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)