Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Kredyt Inkaso przeprowadzi emisję obligacji serii G1 o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, podała spółka. Środki mają być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia grupy, w tym na częściowy odkup obligacji serii C1, D1 i Z oraz finansowanie bieżącej działalności, w szczególności zakup portfeli wierzytelności.
"Spółka wyemituje do 40 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii G1, o wartości nominalnej 1 000,0 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 40 000 000 zł. Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane)" - czytamy w komunikacie.
Wysokość oprocentowania stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 490 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu obligacji nastąpi 13 grudnia 2024 roku przy czym emitent będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu. Odsetki będą wypłacane w okresach trzymiesięcznych.
Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
(ISBnews)