Stelmet dokonał odpisu na 30,7 mln zł, który obniży wynik r. obr. 2018: 2019


Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Stelmet, w związku z zakończeniem testów na utratę wartości aktywów trwałych podjął decyzję o dokonaniuodpisu w kwocie 19,5 mln zł w wyniku obniżenie wartości bilansowej spółki zależnej UK Investment , a także w spółce Grange Fencing Ltd. na kwotę 11,2 mln zł, podała spółka.
"Wynik przeprowadzonej analizy wartości udziałów spółki zależnej UK Investment Sp. z o.o. ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki wykazał obniżenie wartości bilansowej wartości tych udziałów z wartości 110,2 mln zł do 90,6 mln zł. W konsekwencji powyższego, w tym samym dniu, zarząd spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartość powyższych udziałów w kwocie 19,5 mln zł, który obniży jednostkowy wynik netto za rok obrotowy 2018/2019. Odpis aktualizacyjny w wyżej wymienionej kwocie zostanie uwzględniony w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym" - czytamy w komunikacie.
Z kolei wynik testu na utratę wartości wartości firmy [goodwill] powstałej w wyniku nabycia spółki zależnej Grange Fencing Ltd. ujętej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Stelmet wykazał obniżenie wartości bilansowej tych aktywów trwałych o 11,2 mln zł, tj. z wartości 11,4 mln zł do 0,2 mln zł.
"W związku z powyższym, zarząd spółki podjął również w dniu dzisiejszym decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartość powyższych aktywów w pełnej wartości, tj. w kwocie 11,4 mln zł, który obniży skonsolidowany wynik netto za rok obrotowy 2018/2019. Zgodnie z przyjętą przez emitenta polityką rachunkowości odpisy aktualizujące wartość firmy [goodwill] nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA i nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach" - czytamy także.
Według spółki powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Reklama


Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.
(ISBnews)