KNF nałożyła na Altus TFI 7 mln zł kar, cofnęła zezwolenie na działalnośćWarszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) kary na łączną kwotę 7 mln zł, wynika z komunikatu Urzędu. KNF cofnął też Towarzystwu zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Komisja na posiedzeniu jednogłośnie nałożyła na Altus TFI następujące sankcje administracyjne za naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, podano w komunikacie.

"I. Kara pieniężna w wysokości 5 mln zł nałożona została za:

- naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego,

- naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.

II. Kara pieniężna w wysokości 2 mln zł nałożona została za naruszenie § 23 ust. 2 rozporządzenia oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów funduszy.

"III Sankcja administracyjna w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - w związku z ustaleniem, że naruszenia przepisów ustawy, opisane w punkcie pierwszym są rażące" - czytamy dalej.

Sankcji administracyjnej Komisja nadała rygor natychmiastowej wykonalności.

Naruszenia, o których mowa w pkt I powyżej, związane były z zarządzaniem przez Towarzystwo następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

- Altus NSFIZ1 Wierzytelności,

- Altus NSFIZ Wierzytelności 2 (obecnie: Altus NSFIZ Wierzytelności 2 w likwidacji),

- Altus NSFIZ Wierzytelności 3,

- EGB Wierzytelności 2 NSFIZ,

- Omega Wierzytelności NSFIZ,

- Protegat 1 NSFIZ,

- Universe 2 NSFIZ,

- Universe NSFIZ,

- GetBack Windykacji NSFIZ (obecnie: Grom Windykacji NSFIZ).

Naruszenia, o których mowa w pkt II. powyżej, dotyczą:

- Altus NSFIZ Wierzytelności,

- Altus NSFIZ Wierzytelności 2 (obecnie: Altus NSFIZ Wierzytelności 2 w likwidacji),

- Altus NSFIZ Wierzytelności 3,

- EGB Wierzytelności 2 NSFIZ,

- Universe 2 NSFIZ,

- Universe NSFIZ, podano dalej.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)