Reforma emerytalna wprowadziła jasne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wszyscy pracownicy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. To właśnie pracodawca jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne ma obowiązek zgłosić swojego nowo zatrudnionego pracownika do ZUS i odprowadzać za niego odpowiednie składki.

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia do ZUS dokonuje się na formularzu ZUS ZUA w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia. Pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo od momentu nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. W związku z tym pracodawca powinien zgłosić pracownika do ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca zobowiązany jest także do opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o opłacane przez pracownika składki ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe). Nie ma znaczenia okres, na jaki umowa została zawarta ani wymiar czasu pracy w ramach stosunku pracy czy fakt bycia studentem lub uczniem itd.

Do obowiązków pracodawcy należy nie tylko zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, ale także comiesięczne obliczanie, potrącanie, rozliczanie oraz wpłacanie składek na odpowiednie konto w ZUS. Ponadto co miesiąc należy przesłać do ZUS odpowiednią deklarację rozliczeniową wraz z imiennymi raportami miesięcznymi. Wszystko to należy wykonać w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Zmiana i korekta danych

W przypadku zmiany bądź korekty danych ubezpieczonego pracodawca powinien również w terminie siedmiu dni od daty zaistnienia tych zmian lub wykrycia błędu dokonać stosownej zmiany lub korekty zgłoszenia. Takie korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) zgłasza się na formularzu ZUS ZUA. Natomiast formularz ZUS ZIUA wypełnia się, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia), podane w bloku III formularza ZUS ZUA.

Imienne raporty miesięczne

Równocześnie warto wiedzieć, że na pracodawcę nałożony został również obowiązek przekazywania pracownikowi informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych (art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Informacje te pracodawca powinien przekazywać zatrudnionemu na piśmie, w celu ich weryfikacji. Pracodawcy najczęściej przekazują takie dane na formularzu ZUS RMUA.

Warto także wiedzieć, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę, a więc wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - pracodawca powinien w terminie siedmiu dni od daty zaistnienia tego faktu wyrejestrować byłego pracownika z ZUS. Wyrejestrowania dokonuje się na formularzu ZUS ZWUA.

Podstawa prawna

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).