Tomasz Ostrowski

prawnik Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej BIG

Jednym z prawnych warunków dopisania nierzetelnego dłużnika do bazy danych biura informacji gospodarczej (BIG) jest poinformowanie go o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgodnie z przepisami ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych przedsiębiorca może przekazać do BIG informacje gospodarcze o wymagalnym zobowiązaniu dłużnika, pod warunkiem że co najmniej 30 dni wcześniej wyśle do niego wezwanie do zapłaty zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji o zadłużeniu do BIG.

Wezwanie takie powinno zostać wysłane listem poleconym oraz wskazywać firmę (nazwę), siedzibę oraz adres konkretnego biura, do którego przedsiębiorca ma zamiar przekazać informacje. Większość BIG-ów udostępnia swoim klientom (wierzycielom) gotowy wzór wezwania do zapłaty z odpowiednimi klauzulami informacyjnymi, niekiedy także wyposażony w znak towarowy (logo) danego biura.

Jeżeli przedsiębiorca zamierza przekazać informacje do więcej niż jednego biura, powinien wskazać nazwy wszystkich tych biur. Po upływie 30 dni od wysłania wezwania informacje mogą zostać przekazane do tych BIG-ów, które zostały wskazane w wezwaniu. Wysłanie powiadomienia listem poleconym jest uzasadnione celami dowodowymi - posiadając dowód nadania listu poleconego, przedsiębiorca w razie konieczności jest w stanie łatwo udowodnić spełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego przez ustawę. Co istotne - do spełnienia obowiązku wystarcza wysłanie listu poleconego (bez względu na to, czy został on skutecznie doręczony przez pocztę dłużnikowi).

Chcąc zasięgnąć informacji o potencjalnym kontrahencie, przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania go o takim zamiarze. Również BIG-i nie informują dłużnika z własnej inicjatywy o tym, że z bazy danych biura został pobrany raport na jego temat. Nieco inne zasady obowiązują w przypadku konsumentów. Przedsiębiorca może wystąpić do BIG o ujawnienie informacji gospodarczych o konsumencie wyłącznie, jeżeli uzyskał upoważnienie tego konsumenta.

Upoważnienie takie jest ważne 30 dni od jego udzielenia (tylko w takim okresie przedsiębiorca może na jego podstawie wystąpić do biura o ujawnienie raportu na temat konsumenta). Oznacza to w praktyce, że sprawdzenie informacji o konsumencie nie może się odbyć bez jego wiedzy i zgody.

Niezależnie od kwestii upoważnienia każde biuro prowadzi tzw. rejestr zapytań zawierający historię dostępu do informacji gospodarczych zgromadzonych w bazie danych biura. Każdy konsument i przedsiębiorca mają prawo otrzymać z rejestru zapytań informacje zawierające pełne dane na temat tego kto, kiedy i jakie informacje na jego temat otrzymał od biura. Raz na sześć miesięcy konsument ma prawo bezpłatnie uzyskać taki raport z rejestru zapytań.