Członek spółdzielni mieszkaniowej oraz osoba, która wprawdzie nie jest członkiem, ale przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mogą w całym swoim mieszkaniu lub tylko w jego części prowadzić firmę. Jeżeli prowadzenie firmy w domu wpływa na wysokość opłat na rzecz spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej, przedsiębiorca musi je o tym powiadomić.

Firma w lokalu spółdzielczym

Zgodę spółdzielni mieszkaniowej przedsiębiorca musi uzyskać tylko wówczas, gdy byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu, bądź jego części. Powinien wówczas wystąpić o nią do zarządu spółdzielni na piśmie.
Jeżeli zaś miałoby to wpływ na wysokość opłat ponoszonych na rzecz spółdzielni, to wówczas przedsiębiorca powinien na piśmie powiadomić spółdzielnię o tej czynności.
W tym przypadku nie musi czekać na wyrażenie zgody przez spółdzielnię. Na przykład będzie to miało miejsce wówczas, gdyby prowadzenie firmy w mieszkaniu wpływało na obciążenie spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wywozu śmieci i fekaliów, zużycia windy albo utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej.
Reklama
Opłaty za windę należą się nie tylko wówczas, gdy przedsiębiorca oraz jego klienci korzystają z niej, lecz również wówczas, gdy takie korzystanie byłoby możliwe. Spółdzielnia nie ma obowiązku prowadzić ustaleń, czy i kiedy mieszkanie korzysta z windy.

Spółdzielnia podniesie opłaty

W takim przypadku spółdzielnia mieszkaniowa będzie miała prawo podnieść wysokość miesięcznych opłat pobieranych od członka albo osoby niebędącej członkiem, ale posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Statut i regulaminy w spółdzielni mogą różnicować zakres i sposób uiszczania przez członków miesięcznych opłat związanych z eksploatacją i naprawami, w zależności od tego, czy zaspokajają oni swoje potrzeby mieszkaniowe albo w lokalu lub jego części prowadzą działalność gospodarczą. Przy ustalaniu wysokości miesięcznych opłat bierze się też zajmowaną przez przedsiębiorcę powierzchnię użytkową lokalu.
Spór między przedsiębiorcą a spółdzielnią co do wysokości tych opłat rozstrzygnie sąd. Natomiast na żądanie członka spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem, ale mającej własnościowe prawo do lokalu spółdzielnia powinna przedstawić kalkulację wysokości opłat.

Właściciel lokalu prowadzi firmę

Właściciel lokalu w budynku, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa, ma prawo prowadzić w nim działalność gospodarczą. Na potrzeby swojej firmy może przeznaczyć cały lokal albo jego część. Ma prawo swobodnie rozporządzać swoim lokalem i w tym nie może przeszkodzić mu wspólnota mieszkaniowa, ani dotychczasowy właściciel budynku. Musi się jednak liczyć z tym, że będzie ponosił większe wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej niż pozostali właściciele, którzy korzystają ze swoich lokali wyłącznie na cele mieszkalne.
Opłaty w większym rozmiarze niż wynika to z udziału przedsiębiorcy w elementach wspólnych budynku ustala uchwała zebrania właścicieli lokali. Ma to miejsce wówczas, gdy lokal użytkowy na przykład powoduje wzrost kosztów wywozu odpadów lub zużycia wody w nieruchomości wspólnej.
JAK TO ZROBIĆ...
Czy trzeba uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej
PROBLEM: Jestem właścicielem lokalu we wspólnocie mieszkaniowej. Niedługo chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Na ten cel zamierzam przeznaczyć część swojego mieszkania. Czy muszę uzyskać zgodę od wspólnoty mieszkaniowej?
ROZWIĄZANIE: Właściciel lokalu należącego do wspólnoty mieszkaniowej nie musi uzyskać zgody, pod warunkiem że prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu nie będzie łączyło się z działaniami, które będą zakłócały korzystanie z sąsiednich mieszkań. Uchwała zebrania właścicieli lokali może jednak od niego ustalić wyższe opłaty.