Powołano specjalne Zespoły Robocze do spraw przygotowań do wprowadzenia euro. Ich członkowie zostaną wyznaczeni spośród pracowników poszczególnych ministerstw i urzędów publicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw przygotowań do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską tworzy ciała odpowiedzialne za kwestie Makroekonomiczne i Dostosowania Prawne. Rozporządzenie powołuje także zespoły robocze właściwe do spraw Administracji Publicznej, Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej, Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro, Przedsiębiorstw Niefinansowych, Ochrony Konsumentów i Strategii Komunikacyjnej. Do zadań wspólnych zespołów będzie należeć m.in. przygotowywanie zaleceń, ekspertyz i opinii oraz wkładu do Narodowego Planu Wprowadzenia Euro. Zespoły będą organami opiniodawczo-doradczymi nowoutworzonej Rady Koordynacyjnej. W ich skład wejdą przedstawiciele instytucji wybrani na podstawie kryterium merytorycznego. Pracom zespołu będzie przewodniczył przedstawiciel instytucji o dominującej roli w danym zespole.

- Członkowie Zespołów Roboczych zostaną wyznaczeni przez poszczególne instytucje wskazane w rozporządzeniu spośród już zatrudnionych pracowników – wyjaśnia Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.

Reklama

Pełnomocnik Rządu zwrócił się już do szefów tych instytucji z prośbą o wyznaczenie przedstawicieli do właściwych organów struktury organizacyjnej. W skład Zespołów w zależności od spraw, którymi mają się zajmować, wejdą miedzy innymi przedstawiciele poszczególnych ministerstw, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego i Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Jedyną specjalnie ustanowioną w związku z przygotowaniami do wprowadzenia euro w Polsce jednostką jest Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP, utworzone w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów.

- Biuro to liczy zaledwie 6 osób - tyle co w znacznie mniejszej od Polski Słowacji – mówi Magdalena Kobos.

W okresie wprowadzania euro konieczne może okazać się przejściowe zwiększenie zatrudnienia w administracji publicznej, przede wszystkim celem realizacji zadań związanych z ochroną konsumentów przed nieuczciwymi praktykami cenowymi - zatrudnienie inspektorów monitorujących przestrzeganie przepisów w okresie wprowadzania euro oraz z kampanią informacyjną na temat wprowadzenia euro w Polsce.