Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w IV kw. ub. r. wyniosło 3438 zł, wzrastając o 6,0% r/r wobec 2,9% r/r w III kw. W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie w IV kw. zwiększyło się o 7,3%. W całym 2010 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3225 zł, zwiększając się o 4,0% r/r, realnie o 1,5% wobec 2,1% w 2009 r.

Dane GUS za IV kw. były wyższe od naszej prognozy (4,5% r/r), natomiast dane za cały rok były zbliżone do naszych oczekiwań. Na zwiększenie dynamiki rocznej płac w IV kw. wpłynęły wzmocnienie tempa wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (4,3% r/r wobec 2,0% w III kw.) oraz w sferze budżetowej (po podwyżkach dla nauczycieli).
Na podstawie powyższych danych szacujemy, że w IV kw. ub. r. odnotowano zwiększenie tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy do ok. 3,4% r/r ogółem i ok. 3,7% r/r poza rolnictwem, wobec danych za III kw. odpowiednio 0,2% i 0,4%. Szacujemy, że przy założeniu realizacji naszej prognozy ok. 5,4-procentowego nominalnego wzrostu płac w gospodarce narodowej w br., przeciętne roczne tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy w 2011 r. wzrośnie do ok. 3,5%-4,0% z ok. 0,5-1,0% w 2010 r.

Źródło nieznane