Zeznanie PIT-37 jest najczęściej składanym formularzem podatkowym. W rozliczeniu za 2009 rok deklarację tę złożyło ponad 84 proc. wszystkich podatników, którzy wypełniają deklarację PIT. Przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

● wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

● emerytur lub rent krajowych,

● świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

Reklama

● należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

● zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

● stypendiów,

● przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów-zleceń, kontraktów menedżerskich),

● przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

● świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

● należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

● należności z umowy aktywizacyjnej,

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach,

3) nie są zobowiązani doliczać do swoich dochodów dochodów dzieci,

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Podatnicy, którzy nie spełniają wymienionych warunków, wypełniają zeznanie PIT-36.

Ważne rubryki

Niektóre pozycje deklaracji PIT-37 muszą być bezwzględnie wypełnione. Gdy o nich zapomnimy, urząd skarbowy z pewnością nas wezwie w celu poprawienia tej pomyłki. Obowiązek ten dotyczy w szczególności Numeru Identyfikacji Podatkowej, o ile podatnik ma nadany NIP (w przeciwnym razie jest zobowiązany dołączyć zgłoszenie identyfikacyjne – formularz NIP-3), numeru PESEL (w przypadku osób, którym nadano ten numer), roku za który zeznanie jest składane, sposobu opodatkowania, celu złożenia formularza, informacji o załącznikach oraz podpisu(ów) na zeznaniu. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na te części zeznania.

Załącznikami do zeznania PIT-37 są: PIT/O i PIT/D.

Sposób rozliczenia

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody (wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT) opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 deklaracji PIT-37 przez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu oraz złożenie podpisu lub podpisów przy łącznym opodatkowaniu małżonków w części K deklaracji. Przed zaznaczeniem odpowiednich kwadratów oraz przed podpisaniem zeznania, należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania.

Przypomnijmy, że z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić małżonkowie: podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu Polsce, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania pewne przepisy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19-proc. PIT; ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych; ustawy o podatku tonażowym).

Małżonkowie, aby skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczeń, muszą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów złożyć nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Jeżeli małżonkowie spełniają wszystkie warunki, to mogą – na wspólny wniosek – być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków przysługujących ulg i odliczeń. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.).

Również osoby samotnie wychowujące w roku podatkowym dzieci mogą określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.

Termin rozliczenia

Zeznanie PIT-37 składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym roku ostatnim dniem na rozliczenie na druku PIT-37 jest poniedziałek 2 maja. Wszystko dlatego, że 30 kwietnia w tym roku wypada w sobotę.

Podatnicy niemający w Polsce miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – rozliczają w Polsce tylko dochody uzyskane na terytorium RP), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski za pośrednictwem płatników niezobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a zamierzają opuścić Polskę przed terminem na rozliczenie z fiskusem, muszą złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Polski.

Podatnicy mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zamierzają opodatkować swoje dochody z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, albo przychody określone w art. 29 ust. 1 ustawy opodatkować zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej, składają zeznanie w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w tym roku do 2 maja). Do zeznania podatnicy dołączają certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Sposób złożenia

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub nadać (złożyć, wysłać) m.in. w formie dokumentu elektronicznego przez internet, w tym bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

Ważne!

Podatnicy opodatkowujący swoje dochody łącznie z dochodami małżonka wypełniają w PIT-37 zarówno pozycje podatnik, jak i pozycje małżonek

Zasady wypełniania druku

Formularz PIT-37 składa się z trzech stron. Pozycja pierwsza przeznaczona jest na wpisanie NIP podatnika, poz. 2 to miejsce na NIP małżonka, jeśli podatnicy rozliczają się wspólnie. W poz. 5 trzeba podać rok, za który dokonywane jest rozliczenie. Pozycje 6-8 przeznaczone są na zaznaczenie wyboru sposobu opodatkowania.

Część A – Miejsce i cel składania zeznania

W tej części podatnik wpisuje nazwę urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zeznanie podatkowe. W poz. 10 trzeba wpisać, czy składamy zeznanie, czy już jego korektę.

Część B – Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania

Ta część poświęcona jest danym podatnika i małżonka (jeśli mąż i żona składają wspólne zeznanie). Trzeba tu podać: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, PESEL, kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, miejscowość, kod pocztowy oraz pocztę.

Część C – Dochody (straty) ze źródeł przychodów

Ta część formularza PIT-37 również przeznaczona jest dla podatnika (C.1.) i jego małżonka (C.2.). Składa się ona z rubryk: przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód, strata, zaliczka pobrana przez płatnika. Źródła przychodów, jakie należy tu wykazać to: należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy; emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o PIT; działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PIT (w tym umowy o dzieło i zlecenia); prawa autorskie i inne prawa; inne źródła przychodów.

Część D – Odliczenia od dochodu

W tej części zeznania trzeba wpisać składki na ubezpieczenie społeczne (poz. 93 – podatnik, 94 – małżonek), w tym zagraniczne. Następnie trzeba podać dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Kolejne pola dotyczą odliczeń od dochodu wykazywanych w części B załącznika PIT/O. Są wśród nich m.in. ulga rehabilitacyjna, internetowa czy wysokość odliczanych od dochodu darowizn. W poz. 101 trzeba wpisać ulgę odsetkową wykazaną w części B.1. załącznika PIT/D. Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym należy podać w poz. 103, a wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych w poz. 104. Dochód po odliczeniach wpisuje się w poz. 105.

Część E – Obliczenie podatku

W poz. 106, która znajduje się w części E druku PIT-37 trzeba podać podstawę obliczenia podatku w zaokrągleniu do pełnych złotych. Następnie w poz. 107 podaje się podatek obliczony zgodnie z obowiązującą skalą PIT (ze stawkami 18 i 32 proc.). Poz. 108 przeznaczona jest na doliczenia do podatku. A w poz. 109 wpisujemy podatek.

Część F – Odliczenia od podatku

W części F przechodzimy do odliczeń, które można dokonać od podatku. Znajdą się tu składki opłacone na ubezpieczenie zdrowotne, w tym zagraniczne. Następnie podajemy odliczenia od podatku wykazane w części C załącznika PIT/O. Będzie to np. ulga na dzieci. W poz. 116 trzeba wpisać podatek po odliczeniach. Poz. 117 dotyczy odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych wykazanych w części C.2. załącznika PIT/D. Poz. 118 to miejsce na podanie ulgi mieszkaniowej do odliczenia w roku podatkowym, a poz. 119 to ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych.

Część G – Obliczenie zobowiązania podatkowego

Podatek należny za dany rok wpisujemy w poz. 120 PIT-37. W poz. 121 trzeba podać sumę zaliczek pobranych przez płatników. Poz. 122 to różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników. W poz. 123 wpisujemy różnicę pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym (nadpłata PIT).

Części H i I – Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku

Tu wpisujemy m.in. numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. podatku. W poz. 125 trzeba wpisać kwotę do przekazania z 1 proc.

Część J – Informacja o załącznikach

W poz. 129 – 33 trzeba podać liczbę dołączanych do PIT-37 załączników. Poz. 134 i 135 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane zeznanie.

Część K – Oświadczenie i podpis

W tej części podatnik potwierdza swoim podpisem, że zna przepisy kodeksu karnego skarbowego.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).