Szacowany wynik operacyjny wg LIFO za II kwartał 2011 roku będzie wyższy o około 0,1 mld zł (r/r) oraz 0,3 mld zł (kw/kw). Szacowany efekt LIFO zwiększający wynik operacyjny będzie niższy o około - 0,2 mld zł (r/r) i wyniesie w II kwartale 2011 roku około 0,2 mld zł.

W rezultacie szacowany zysk operacyjny za II kwartał 2011 wyniesie około 1,0 mld zł" - czytamy w raporcie. Spółka podała, że dodatni efekt netto przeszacowania kredytów w II kwartale 2011 roku wyniesie około 0,1 mld zł i dotyczy głównie kredytów w USD powiązanych z inwestycją w Orlen Lietuva oraz kredytów jednostek zagranicznych i zostanie ujęty w kapitałach własnych. Po uwzględnieniu dodatnich różnic kursowych netto od pozostałych pozycji w walutach obcych w kwocie około 0,1 mld zł oraz kosztów odsetkowych netto w wysokości około - 0,1 mld zł, saldo z działalności finansowej w II kwartale 2011 roku nie będzie miało istotnego wpływu na wyniki.

Orlen podał też, że łączny, ujemny wpływ zmian czynników makroekonomicznych obejmujących: marżę rafineryjną i petrochemiczną, dyferencjał URAL/Brent, zmiany kursów zł względem walut obcych oraz wyższe wolumeny sprzedaży wyniesie około - 0,1 mld zł (r/r). Spółka PKN Orlen miała 1104,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 593,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1338,81 mln zł wobec 464,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 22673,95 mln zł wobec 17442,08 mln zł rok wcześniej.