Agora, Echo Investment

Agora podpisała z Echo Investment umowę na budowę multipleksu Heliosa w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze. Kino będzie miało 7 sal projekcyjnych dla ponad 1.650 widzów i zostanie uruchomione w pierwszej połowie 2014 roku - podała Agora w komunikacie prasowym.

Do końca 2012 roku Agora planuje otworzyć cztery kina: w Kędzierzynie-Koźlu, Bełchatowie, Rzeszowie i Szczecinie Kolejne sześć multipleksów spółka planuje uruchomić do końca 2013 r. Planowane lokalizacje to: Bydgoszcz, Gdynia, Kalisz, Nowy Sącz, Białystok i Siedlce. Z kolei do końca 2014 roku powstanie również trzeci multipleks Heliosa we Wrocławiu.

Bank BPH

Bank BPH do 2015 r. chce zwiększyć sprzedaż o 10 proc. w ujęciu rocznym. Wskaźnik kosztów do dochodów ma spaść poniżej 60 proc., a stopa zwrotu z kapitału (ROE) ma być powyżej 10 proc. - podał bank w celach finansowych, jakie zamierza osiągnąć do 2015 r.

Reklama

Zarząd Banku BPH podał w komunikacie, że strategia banku jest oparta na pięciu głównych kierunkach: 1. bank nr 1 pod względem Fair Play i zaufania, 2. Dostarczający klientom indywidualnym i biznesowym: przejrzyste produkty, proste procesy i procedury i wysoką jakość obsługi, 3.optymalizujący źródła finansowania, 4. skutecznie zarządzający ryzykiem, 5. zwiększający efektywność poprzez inwestycje i racjonalizację kosztów.

Szczegóły dotyczące strategii zostaną przedstawione przez bank w czwartym kwartale 2012 roku.

GE, PGNiG

GE Oil & Gas - na potrzeby rozbudowy podziemnego magazynu gazu w Husowie należącego do PGNiG - dostarczy tej spółce tzw. Zintegrowany Agregat Sprężający typu ICL (Integrated Compressor Line, ICL) - podało GE w komunikacie. Realizowany przez PGNiG Technologie projekt będzie pierwszym w Polsce, a także w całym regionie Europy Wschodniej, w którym zostanie zainstalowana technologia ICL.

ICL jest agregatem składającym się ze sprężarki napędzanej szybkoobrotowy silnik elektryczny. ICL nie posiada silnika spalinowego i pracuje na bezolejowych aktywnych łożyskach magnetycznych, a cały układ umieszczony jest w szczelnej obudowie. W efekcie zestaw nie wytwarza bezpośrednich emisji CO2 i zapobiega ulatnianiu się metanu do atmosfery.

Od czasu wprowadzenia technologii w 2007 roku, w zachodniej Europie zainstalowano 22 agregatów ICL w ramach 10 różnych projektów. Ośmiomegawatowy agregat sprężający ICL zostanie wysłany do Husowa w sierpniu 2013 roku, a jego instalacja ma zakończyć się przed marcem 2014 roku.

GRUPA o2

Zgodnie z aneksem do prospektu emisyjnego zatwierdzonym przez KNF grupa o2 szacuje, że z emisji akcji serii B uzyska około 41,25 mln zł brutto, a nie jak wcześniej szacowała 47,5 mln zł brutto. Zgodnie z aneksem po uwzględnieniu kosztów emisji wpływy netto szacowane są na 40,49 mln zł.

Środki z emisji grupa o2 chce przeznaczyć na nabycie udziałów w spółkach lub przedsiębiorstw prowadzących serwisy internetowe w kategoriach, w których grupa nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku. Są to przede wszystkim kategorie: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, a także motoryzacja, podróże i film oraz prowadzące działalność w następujących segmentach reklamy internetowej - mailing, SEO/SEM, social media, ogłoszenia, wideo.

Pod kątem realizacji celów emisyjnych grupa o2 prowadzi obecnie zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki (proces due diligence), gdzie szacowana kwota inwestycji to około 30 mln zł.

Grupa o2 prowadzi też negocjacje z trzema podmiotami, które są w różnej fazie zaawansowania, a szacowana łączna kwota inwestycji w tym przypadku to około 10,49 mln zł.

Oferta o2 obejmuje nie więcej niż 1,7 mln akcji w tym: do 1,25 mln akcji nowej emisji s. B i nie więcej niż 450 tys. istniejących akcji s. A (akcje sprzedawane).

Akcje zostaną zaoferowane w dwóch transzach. Intencją spółki oraz wprowadzających jest przydzielenie około 80 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz około 20 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych, a także przydzielenie w transzy inwestorów indywidualnych wyłącznie akcji nowej emisji.

Akcje nowej emisji będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności, co oznacza, iż akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez wprowadzających wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji.

Cena maksymalna akcji została ustalona na 33 zł za sztukę i jest jednakowa dla akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych.

Rolę oferującego w ramach oferty pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal nadal prowadzi rozmowy z wierzycielami w sprawie czasowego wstrzymania się z egzekucją spłaty zobowiązań i liczy, że rozmowy te przyniosą oczekiwany skutek - poinformował PAP prezes spółki Konrad Jaskóła. "Nadal rozmawiamy z wierzycielami i liczymy, że rozmowy te przyniosą oczekiwany skutek" - powiedział PAP Jaskóła. Polimex w połowie lipca poinformował, że rozmawia z wierzycielami ws. czasowego wstrzymania się z egzekucją spłaty zobowiązań przez spółkę o cztery miesiące, w trakcie których spółka planuje osiągnąć z wierzycielami finansowymi porozumienie w sprawie zmiany warunków finansowania udzielonego spółce, w tym w szczególności odroczenia spłaty zadłużenia oraz zmianę poziomów wskaźników finansowych, które Polimex zobowiązany będzie utrzymać.

Polimex informował, że rozpoczęcie rozmów spowodowane jest przede wszystkim nałożeniem się w najbliższym czasie terminów spłat wielu zobowiązań finansowych spółki, a także wysokim poziomem zaangażowania środków własnych spółki w realizację kontraktów drogowych. 25 lipca zapadają obligacje Polimeksu o wartości 100 mln zł, 16 października przypada termin zapadalności obligacji na kwotę 194,5 mln zł, a 25 stycznia 2013 r. zapadają obligacje na 73 mln zł. 31 lipca 2012 r. przypada termin spłaty kredytu w formie linii kredytowej w Pekao na 150 mln zł.

PTK Centertel

PTK Centertel, operator telefonii komórkowej Orange, liczy że Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpocznie z rynkiem dyskusję w sprawie wprowadzenia w przyszłości jednolitej definicji i metodologii raportowania przez operatorów liczby aktywnych kart SIM - wynika z komunikatu spółki.

Spółka podała, że w piątek 20 lipca prezes Centertela wysłał do prezes UKE list zwracający uwagę na problemy wynikające z braku jednoznacznej definicji i metodologii uznania karty SIM za aktywną, zwracając uwagę, że wśród operatorów komórkowych istnieją rozbieżności w publikowanych statystykach aktywnych kart SIM.

Centertel podkreśla, że brak jednoznacznej definicji i metodologii uznania karty SIM za aktywną powoduje, że dane przedstawiane przez operatorów, a następnie cytowane przez media i analityków, są w rzeczywistości nieporównywalne i niewiarygodne.

"Brak standardu metodologicznego podważa użyteczność i rzetelność przedstawianych statystyk, gdyż de facto uniemożliwia dokonanie oceny rzeczywistej wielkości bazy klientów poszczególnych operatorów, a w konsekwencji może prowadzić do błędnej oceny potencjału poszczególnych operatorów i całego rynku" - napisano w liście do UKE.

"Według standardu Orange aktywną kartą SIM jest tylko ta karta, której użytkownik regularnie ją doładowuje lub świadomie przedłuża okres jej ważności. Jednorazowo można to zrobić na okres 12 miesięcy. Zasada interakcji ze strony użytkownika sprawia, że odzwierciedlona zostaje realna liczba faktycznie używanych kart. Tymczasem niektórzy operatorzy (...) do aktywnej bazy automatycznie zaliczają również te karty, które zostały użyte jednorazowo i od wielu miesięcy są faktycznie nieaktywne. Ta zasadnicza rozbieżność w metodologii sprawia, że raportowane i publikowane informacje o wielkości bazy są nieporównywalne i mogą prowadzić do konstruowania fałszywych wniosków" - czytamy dalej.

"Wobec powyższego oraz mając na uwadze, że zarówno prezes UKE, organy statystyki publicznej, jak i sam rynek powinien mieć dostęp do jak najbardziej wiarygodnych i spójnych danych, w naszej ocenie pożądane byłoby wprowadzenie w przyszłości jednolitego dla wszystkich operatorów sposobu raportowania aktywnych kart SIM" - podano.

Orange ogłosił też, że zdecydował się podawać do publicznej wiadomości liczbę własnych kart SIM liczoną według dotychczasowego standardu Orange, jak również według metody stosowanej przez konkurencję, tak aby rynek był w stanie porównać wszystkich operatorów.

Centertel podał, że na koniec I kw. liczba kart SIM Orange wyniosła według dotychczasowych standardów 14,613 mln, a według estymacji standardu liczenia T-Mobile 15,915 mln.

Na koniec marca 2012 roku T-Mobile miał 14,512 mln kart SIM, a trzeci duży operator na rynku Polkomtel miał 13,86 mln klientów.Puławy

Zakłady Azotowe Puławy zawarły ze spółką Chmiel Polski w upadłości likwidacyjnej przedwstępną umowę kupna zakładu produkcji rolnej w Suchodołach za 10,8 mln zł - podały Puławy w komunikacie. W komunikacie podano, że umowa przyrzeczona sprzedaży zakładu zostanie zawarta do 30 listopada 2012 r., pod warunkiem, że ZA Puławy uzyskają zgodę organów statutowych na zakup zakładu, a obecny dzierżawca zakładu nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu. Dodano, że docelowo zakład ma zostać wniesiony jako aport do planowanej spółki celowej będącej wspólnym przedsięwzięciem ZA Puławy oraz Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

"Zakład będzie stanowił zaplecze surowcowe oraz bazę logistyczno-magazynową dla instalacji ekstrakcji surowców roślinnych w warunkach nadkrytycznych z wykorzystaniem dwutlenku węgla, co pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu dostaw surowca w celu uzyskania optymalnego poziomu produkcji" - napisano.

Bank Millennium

Bank Millennium miał 111,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 115,25 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Tauron, KGHM

Na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska (KE) wyraziła zgodę na proponowane utworzenie spółki joint venture przez wytwórcę energii elektrycznej Tauron Wytwarzanie oraz producenta miedzi KGHM Polska Miedź, podała Komisja w komunikacie.>>>>

NFI Midas, Aero2

Aero2, spółka zależna NFI Midas, działając wspólnie z Polkomtelem, zawarła z firmą Ericsson ramową umowę dostawy, integracji i utrzymania elementów dostępowej sieci telekomunikacyjnej typu komórkowego oraz umowę utrzymaniową - podał fundusz w komunikacie.

Midas podał w komunikacie, że przedmiotem umowy ramowej jest określenie zasad wykonywania przez Ericsson: dostaw, instalacji (wraz z ewentualną deinstalacją dotychczas eksploatowanych elementów sieci telekomunikacyjnej kupującego) oraz uruchomienia produktów i oprogramowania, a następnie ich zintegrowania z siecią telekomunikacyjną kupującego, deinstalacji i relokacji zastępowanych produktów w tym w szczególności wymiany sieci rdzeniowej; udzielenia uprawnień do korzystania z oprogramowania; szkolenia; rozbudowy sieci telekomunikacyjnej kupującego; innych, dodatkowych świadczeń (w tym dostarczania, wdrażania i integracji produktów), zamówionych przez kupującego.

Przedmiotem umowy utrzymaniowej jest zaś świadczenie przez Ericsson usług bazowych dla sprzętu znajdującego się w okresie gwarancji oraz wszystkich usług dodatkowo zamówionych przez kupującego w okresie gwarancji jak i poza nim.

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso chce od września lub października tego roku zacząć udzielać swoim klientom pożyczek na spłatę zadłużenia wobec spółki. Oferta ma być skierowana do kilku procent klientów KI i umożliwić wzrost stopy zwrotu z obsługiwanych portfeli NPL - poinformowali na wtorkowej konferencji przedstawiciele spółki. Dodali, że w przyszłości nowa spółka, Finsano, może zadebiutować na rynku NewConnect.

Mirbud

Mirbud podpisał z Como Development umowę na budowę budynku magazynowego-biurowego z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi i biurowymi. Wartość zlecenia to 38,3 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Całkowite zakończenie realizacji przedmiotu umowy ma nastąpić do 2 stycznia 2013 roku.

Pamapol

Pamapol podpisał z litewską spółką Gemini Grupe UAD list intencyjny dotyczący sprzedaży 100 udziałów spółki Cenos - podał Pamapol w komunikacie. W liście strony ustaliły, że zawarcie umowy sprzedaży udziałów Cenos nastąpi do dnia 15 września 2012 roku, przy czym warunkiem umowy będzie uzyskanie zgody na koncentrację od Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Spółka Cenos zajmuje się produkcją i sprzedażą kaszy, fasoli, ryżu, grochu, soli oraz kawy. Cenos posiada dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie Wrześni, ponadto kompleks krytych pływalni i centrum rekreacyjne Świat Wodny Cenos.

Biofactory

Spółka Biofactory, która pozyskała z oferty prywatnej 630 tys. zł zamiast planowanych 3,3 mln zł, chce zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie sierpnia i września br., poinformowała firma w komunikacie.>>>>

PZU

Spółki PZU i PZU Życie zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi, określające warunki zwolnień grupowych.>>>>

Wratislavia-Bio

Wratislavia-Bio, spółka z grupy kapitałowej Bartimpeksu Aleksandra Gudzowatego, chce przeprowadzić w 2013 roku emisję nowych akcji na giełdzie warszawskiej i pozyskać 80-100 mln zł na inwestycje, poinformował prezes spółki Grzegorz Ślak.>>>>

Kredyt Bank, Reliz

Reliz, spółka w 100 proc. zależna od Kredyt Banku, złożyła w sądzie gospodarczym w Poznaniu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, podał bank w komunikacie. >>>>

Novainvest

Obligacje spółki Novainvest - notowanej na rynku NewConnect - zadebiutują na giełdowym rynku Catalyst w środę, 25 lipca 2012 r., podała spółka w komunikacie.
W ramach oferty prywatnej Novainvest wyemitowało obligacje serii A o wartości 947 tys. zł. Papiery dłużne o wartości nominalnej 1 tys. zł mają dwuletni termin zapadalności oraz oprocentowanie na poziomie 14% rocznie, wypłacane w okresach kwartalnych. W końcu czerwca br. ZWZ Novainvest powzięło uchwałę w przedmiocie zmiany nazwy spółki na Digate. W związku z połączeniem z Digate Interactive spółka zapowiadała odejście od modelu funkcjonowania jako funduszu inwestycyjnego na rzecz działalności operacyjnej prowadzonej na rynku IT. Spółka jest notowana na alternatywnym rynku GPW od sierpnia 2010 r.

Energetyczne Centrum

Spółka Energetyczne Centrum nie wyklucza, że w dłuższej perspektywie czasu może być zainteresowana upublicznieniem, wynika z wypowiedzi prezesa Krzysztofa Sroczyńskiego.>>>>

Integer.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na utworzenie spółki easyPack, poinformował Integer.pl. EasyPack to wspólne przedsięwzięcie Integer.pl oraz Asterina Investments (z grupy PineBridge), jego celem jest rozwój sieci urządzeń paczkomatowych na rynkach Europy Środkowej.>>>>

TelePolska Holding

TelePolska Holding (TPH) złoży w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w środę, lub najdalej w ciągu kilku dni dokument rejestracyjny związany z przeniesieniem spółki z NewConnect na rynek główny, poinformował wiceprezes Marek Montoya w rozmowie z agencją ISB.>>>>