"W czerwcu 2012 r. Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP nie uległo zmianie i wyniosło 4,0 proc. Jednocześnie wartość referencyjna obniżyła się nieznacznie w stosunku do maja br. (o 0,1 pkt. proc.) i wyniosła 3,0 proc. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Grecji, Irlandii i Szwecji" - napisano w sierpniowym numerze "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanym przez Ministerstwo Finansów.

Resort podał, że w czerwcu 2012 r. Polska nie wypełniała także kryterium stóp procentowych.

"Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 5,6 proc. i była o 1,7 pkt. proc. wyższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 3,9 proc. Wartość referencyjna kryterium została wyliczona wyłącznie w oparciu o dane dotyczące jednego państwa, tj. Szwecji. Bazując na treści Raportu o konwergencji 2012 opublikowanego przez Komisję Europejską w maju br., z grupy referencyjnej wykluczono państwa objęte programem pomocowym UE/MFW, tj. Grecję i Irlandię" - napisano w raporcie.

Kryterium fiskalne pozostaje niewypełnione ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu. Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM2.