Wynik odsetkowy grupy wyniósł 320,95 mln zł wobec 331,17 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 282,28 mln zł wobec 246,20 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 96,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 103,91 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 91,93 mln zł zysku netto wobec 98,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BPH wypracował w II kwartale tego roku 35,6 mln zł zysku netto wobec 56,47 mln zł rok wcześniej przy wzroście akcji kredytowej i pomimo odpisów na restrukturyzację w wysokości 69 mln zł, poinformował bank w raporcie.

"W I półroczu 2012 roku Bank BPH osiągnął zysk w wysokości 96,5 mln zł, natomiast w II kwartale zarobił 35,6 mln zł. Wynik za drugi kwartał pomniejszyły odpisy na restrukturyzację w wysokości 69 mln zł. Dobre wyniki finansowe banku są efektem konsekwentnego wdrażania strategii 'fair play'" - podał bank w raporcie.

W I kw. tego roku koszty zostały powiększone o jednorazowe wydarzenia w kwocie 15,8 mln zł, zaś w II kw. - powiększone o utworzoną rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w kwocie 69 mln zł oraz pomniejszone o 27 mln zł. Koszty działania banku wzrosły o 10,7% w skali roku do 724 mln zł.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wzrósł o 12,7 pkt proc. w skali roku do 78,3% na koniec czerwca.

Wynik na działalności bankowej po odpisach na utratę wartości w 1 półr. wyniósł 854,7 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w skali roku. Bez uwzględnienia odpisów wynik ten spadł o 7,7% w skali roku do 923,73 mln zł na koniec czerwca.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 641,3 mln zł w I półr. i był niższy o 3,6% w skali roku, co wynika z zamknięcia dwóch linii biznesowych oraz z położenia nacisku na produkty zabezpieczone dla MSP. W samym II drugim kwartale wynik ten sięgnął 321 mln zł i utrzymywał się na stabilnym poziomie.

Na wynik z tytułu prowizji, który wyniósł 267,8 mln zł (spadek o 16,4% r/r), wpływ miał niższy o 30,1 mln zł wynik z tytułu pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń oraz wynik z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów.

BPH podał, że efektywne zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego przyczyniło się do zmniejszenia poziomu kosztów ryzyka. Odpisy na portfel kredytowy spadły do 69 mln zł w I półr., tj. o 65,7% r/r. W samym II kw. odpisy sięgnęły 38,7 mln zł, co oznacza spadek o 54,5% r/r.

"Na wyraźne obniżenie poziomu strat kredytowych wpływ miały poprawa jakości portfela kredytowego oraz spadek należności z utratą wartości, m.in. jako efekt skutecznego wykorzystania narzędzi windykacyjnych i restrukturyzacyjnych. Te ostatnie działania były źródłem dodatkowych wpływów, m.in. ze sprzedaży portfela z utratą wartości w łącznej kwocie 40 171 tys. zł w I półroczu 2012 (o 39,7% więcej r/r), z czego 17 727 tys. zł przypadło na 2 kwartał"- podano także.

Udział kredytów z utratą wartości wyniósł 10,6% na koniec czerwca, co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. w skali roku.

Suma bilansowa spadła o 4,4% w skali roku do 35,45 mld zł na koniec czerwca.

Zobowiązania wobec klientów spadły o 6,2% r/r do 12,77 mld zł na koniec czerwca. Należności od klientów netto spadły o 4,9% w skali roku do 26,48 mld zł na koniec czerwca.

Bank podał, że sprzedaż strategicznych produktów utrzymuje tendencję wzrostową. Sprzedaż kredytów gotówkowych w II kw. wzrosła o 54% r/r do 488 mln zł, sprzedaż kart kredytowych wzrosła o 18,4% r/r, rachunków bieżących o 48% r/r, zaś kredytów na rachunkach bieżących o 75,3% r/r.

Klienci komercyjni zaciągnęli kredyty o wartości 901 mln zł, czyli o 37,4% więcej r/r. Na kwotę tę składały się kredyty udzielone klientom korporacyjnym o wartości 602 mln zł oraz kredyty dla segmentu MSP o wartości 299 mln zł.

"Realizacja strategii 'fair play' pomaga nam budować bezpieczny, efektywny i zyskowny bank. Do 2015 r. zamierzamy poprawić kluczowe wskaźniki: zmniejszyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) poniżej 60%, zwiększyć stopę zwrotu z kapitału (ROE) powyżej 10% oraz systematycznie zwiększać sprzedaż naszych najważniejszych produktów (o 10% w ujęciu rocznym)" - powiedział prezes Richard Gaskin, cytowany w komunikacie.

Zwrot z kapitałów (ROE) netto spadł do 4,30% w I półr., tj. o 0,57 pkt proc. w skali roku. Zwrot z aktywów (ROA) netto wyniósł 0,54% na koniec czerwca i był niższy o 0,02 pkt proc. w skali roku.

Współczynnik wypłacalności spadł o 0,63 pkt proc. w skali roku do 13,37% na koniec czerwca.