W przyjętym dzisiaj komunikacie strategicznym Komisja analizuje, w jakim stopniu wdrożenie i rozwój wspólnej polityki wizowej mogłyby przyczynić się do wzrostu gospodarczego w UE poprzez ułatwienie turystom z państw trzecich podróżowania do UE – czytamy w komunikacie prasowym KE.

Obecne przepisy wizowe, pod warunkiem ich pełnego wykorzystania, pozwoliłyby utrzymać pozycję UE jako atrakcyjnego celu podróży dla jeszcze większej liczby turystów/obywateli z państw trzecich, stymulując równocześnie działalność gospodarczą i tworzenie miejsc pracy w UE. Turyści mają bowiem istotny wpływ na całą gospodarkę dzięki dokonywanym wydatkom na zakwaterowanie, jedzenie i picie, transport, rozrywkę, zakupy itp. – uważa Komisja.

Zapewniając łącznie 18,8 mln miejsc pracy w 2011 r., turystyka stała się jednym z sektorów generujących największe zatrudnienie w Unii Europejskiej oraz główną siłą napędową wzrostu gospodarczego i rozwoju. W 2011 r. wydatki turystów zagranicznych wyniosły 330,44 miliardów euro. Zgodnie z ostatnimi szacunkami w 2022 r. wartości te mogą wzrosnąć do 20,4 milionów miejsc pracy i 427,31 miliardów euro.

„Biorąc pod uwagę obecne pogorszenie koniunktury gospodarczej, powinniśmy dążyć do zwiększenia ruchu turystycznego, którego celem jest Europa, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo naszych granic” – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilia Malmström. „Rozszerzenie możliwości podróżowania po Europie dla pełnoprawnych podróżnych, którzy nie stanowią ryzyka dla bezpieczeństwa, może tylko wzmocnić pozycję UE jako najliczniej odwiedzanego celu podróży turystycznych na świecie, co byłoby jak najbardziej pożądane dla naszej gospodarki” – dodała pani komisarz.

Więcej wiz dla BRICs

Dane liczbowe pokazują, że liczba wydanych wiz znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat, a odmowy wydania wizy utrzymują się na niskim poziomie. Wyraźny wzrost odnotowano w najważniejszych gospodarkach wschodzących.

W 2011 r. w Indiach wydano około 460 000 wiz Schengen, liczba ta wynosiła 340 000 w 2007 r. Również liczba wiz wydanych w Chinach znacznie wzrosła: 560 000 wiz w 2008 r. w porównaniu z 1 026 000 wiz w 2011 r. W Rosji w 2011 r. wydano ok. 5 152 000 wiz w porównaniu z 3 500 000 wiz wydanych w 2007 r.

Nadal jednak można zrobić więcej, aby zwiększyć ruch turystyczny z tych państw, charakteryzujących się wysokim potencjałem turystycznym i stale wzrastającą siłą nabywczą.

>>> Czytaj też: Francja i Niemcy przyspieszają wydawanie wiz, żeby przyciągnąć turystów z Chin

Więcej ułatwień dla podróżnych

Wiele można osiągnąć już w obrębie obowiązujących ram prawnych kodeksu wizowego, a liczne przeszkody można by usunąć poprzez właściwe wdrożenie kodeksu wizowego przez konsulaty państw członkowskich. Konsulaty powinny w szczególności egzekwować piętnastodniowy termin na odbycie spotkania i taki sam piętnastodniowy termin na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego, zapewniać dostępność formularzy wizowych w języku państwa przyjmującego, jak również rozważyć możliwość wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.

Wśród rozważanych zmian w polityce wizowej Komisja Europejska wymienia:

  • usprawnienie i skrócenie procedur
  • doprecyzowanie definicji konsulatu odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku wizowego;
  • uproszczenie formularza wniosku;
  • uproszczenie/doprecyzowanie wymogów dotyczących dokumentów uzupełniających;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących odstępstw od uiszczania opłaty wizowej;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania wiz wielokrotnego wjazdu;
  • poprawa organizacji placówek konsularnych i współpracy, np. poprzez ponowne określenie ram prawnych wspólnych ośrodków składania wniosków wizowych,
  • usprawnienie tworzenia takich punktów oraz ich funkcjonowania;
  • wzmocnienie lokalnej współpracy konsularnej w sprawach wiz (ujednolicenie praktyk wizowych w państwach strefy Schengen) w celu zwiększenia jej skuteczności.

>>> Zobacz też: Podczas Euro 2012 cudzoziemcy wydali ponad 1 mld zł