Prezes URE uznał, że segment hurtowego obrotu gazem jest w pełni konkurencyjny. Dlatego też przedsiębiorstwa mające koncesję na obrót paliwami gazowymi będą mogły uzyskać zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf.

Firmy będą musiały jednak w dalszym ciągu stosować posiadaną taryfę.

Uwolnienie cen ma przeciwdziałać ograniczeniom dla wzrostu płynności hurtowego rynku gazu.