Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Midas

Midas przydzielił łącznie 583.772 obligacji na okaziciela, zerokuponowych, zabezpieczonych serii A o łącznej wartości emisyjnej 200,1 mln zł na rzecz spółki Sferia, a także DM PKO BP, poinformowała spółka w komunikacie. "Obligacje zostały przydzielone oraz objęte przez następujące podmioty:
1) Sferia - 583.481 obligacji,
2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - 291 obligacji. Łączna cena emisyjna przydzielonych obligacji wyniosła 200.099.528,44 zł" - czytamy w komunikacie.
"Cel emisji obligacji oraz przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji, nie zostały określone przez spółkę. Emisja obligacji nastąpi w dniu 16 kwietnia 2013 r., a termin ich wykupu przypadnie w dniu 16 kwietnia 2021" - czytamy dalej. Szacunkowa wartość zobowiązań spółki na 31 marca 2013 r. wynosiła 168 tys. zł, podano również.


Pol-Aqua

Konsorcjum firm z Pol-Aqua jako liderem i Dragados, Vias y Construcciones oraz Electren jako partnerami podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na rewitalizację linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki-Częstochowa, podały PKP PLK w komunikacie. Wartość umowy wynosi 594,46 mln zł brutto. W grudniu 2012 r. PKP PLK wybrały wykonawcę tego projektu, którym zostało konsorcjum z ZUE, Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych z Krakowa i Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie z ceną brutto 602,88 mln zł. W związku z wyrokiem Krajowej Izby odwoławczej PKP PLK odrzuciły tę ofertę uznając na początku marca za najkorzystniejszą ofertę konsorcjum Pol-Aqua. Cena była jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Budimex

Budimex oczekuje spadku wartości rynku budowlanego w Polsce o 20% w 2013 r., poinformował zarządu Budimeksu ds. finansowych Marcin Węgłowski. Odpowiedzialność za tak duży spadek częściowo ponosi długa i sroga zima. >>>>

GPW, Integer.pl, Kogeneracja, Puławy, CEDC

Integer.pl i Kogeneracja wejdą w skład indeksu średnich spółek mWIG40 w miejsce Zakładów Azotowych Puławy i Central European Distribution Corporation (CEDC) po sesji w czwartek, 18 kwietnia, w ramach korekty nadzwyczajnej, podała GPW w komunikacie. >>>>

Quercus TFI

Quercus TFI odnotowało 3,59 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2013 r. wobec 2,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kogeneracja

Kogeneracja odnotowała 92,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 122,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Feerum

Przedział cenowy w pierwotnej ofercie publicznej Feerum został ustalony na 8,50-11,00 zł, podała spółka w komunikacie. >>>>

Przychody Feerum wzrosły w I kw. 2013 r. do 12,87 mln zł w porównaniu do 4.026 tys. zł w analogicznym okresie ub.r., podała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego. Zakontraktowane zamówienia na produkty Feerum z terminem realizacji w 2013 r. wynoszą blisko 62 mln zł. >>>>

Bioton

Bioton rozwiązał z Lamothe Limited umowę nabycia udziałów spółki Biosenso, poinformowała spółka w komunikacie. Firmy zamierzają współpracować na zasadach handlowych w zakresie przyszłej komercjalizacji produktów Biosenso na rynkach zagranicznych. "Spółka doprowadziła do zawarcia powyższego porozumienia, biorąc pod uwagę przedłużające się badania na reprezentatywnej statystycznie i ekonomicznie grupie narybku ryb łososiowatych prowadzone w celu potwierdzenia efektywności preparatów Biosenso na poziomach oczekiwanych w momencie podejmowania decyzji o nabyciu Biosenso (zmniejszenie zachorowalności, zmniejszenie śmiertelności, zwiększenie przyrostów zwierząt w cyklu produkcyjnym oraz zmniejszenie wskaźnika Feed Convertion Ratio). Powyższe badania są obecnie prowadzone przez Biosenso, lecz zważywszy na dłuższy niż zakładano okres ich trwania, oczekiwane przychody ze sprzedaży produktów będą istotnie opóźnione w stosunku do pierwotnych założeń" - podano w informacji.

W związku z rozwiązaniem umowy nabycia udziałów Biosenso, Lamothe nie przysługują żadne roszczenia wobec spółki, podkreślono również. "Strony uzgodniły ponadto, że biorąc pod uwagę ofertę produktową Biosenso, która stanowi atrakcyjne uzupełnienie oferty produktowej grupy Bioton w segmencie weterynaryjnym, strony zamierzają współpracować na zasadach handlowych w zakresie przyszłej komercjalizacji produktów Biosenso na rynkach zagranicznych. Zakres i warunki współpracy zostaną określone w odrębnym porozumieniu, które powinno zostać zawarte w terminie dalszych 6 miesięcy" - czytamy dalej.

Action

Action prognozuje, że jego skonsolidowany zysk netto wzrośnie w tym roku o 13,5 proc. r/r do 54,86 mln zł przy wzroście przychodów o 20,0 proc. r/r do 4.218,74 mln zł, podała spółka w komunikacie. >>>>

Exillon

Exillon Energy wyda w tym roku na inwestycje ok. 150 mln USD, z czego ok. 90 mln USD na infrastrukturę, a ok. 55 mln USD na wiercenia, poinformował dyrektor generalny spółki Mark Martin.>>>>

Exillon jest w stanie zarabiać na sprzedaży surowca nawet przy cenach ropy na poziomie 30 USD za baryłkę, poinformował dyrektor generalny spółki Mark Martin. "Nie jesteśmy wrażliwi na ceny ropy. Będziemy zarabiać nawet w sytuacji, kiedy cena baryłki ropy wynosiłaby 30 USD" - powiedział Martin podczas spotkania z dziennikarzami. Obecnie cena baryłki kształtuje się na poziomie ok. 88 USD. Według prezentacji, ruch ceny ropy na poziomie 10 USD za baryłkę ma ok. 1,5 USD wpływ na EBITDA.

Celem zarządu Exillon Energy jest sprzedaż spółki inwestorowi, najlepiej po podwojeniu obecnego poziomu produkcji ropy, zapowiedział dyrektor generalny spółki Mark Martin. "Naszym celem jest budowa firmy i jej sprzedaż. W momencie, kiedy podwoimy poziom produkcji stajemy się atrakcyjni dla inwestorów, ale rozważymy każdą rozsądną propozycję w międzyczasie. Poziom produkcji jest ważny, bo pokazuje, że generujemy gotówkę i udowadnia, że mamy ropę" - powiedział Martin podczas spotkania z dziennikarzami.

Czerwona Torebka

Czerwona Torebka uplasowała trzyletnie obligacje o wartości 14,6 mln zł, które objęli inwestorzy instytucjonalni, poinformowała spółka w komunikacie, Dzięki temu pozyskano dodatkowe środki na finansowanie rozbudowy sieci pasaży handlowych.>>>>

ZA Tarnów

Zwyczajne walne zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2012 w wysokości 1,5 zł na akcje, podała spółka w komunikacie. >>>>

PKO BP

Zarząd PKO Banku Polskiego postanowił zarekomendować akcjonariuszom rekomendację wypłaty dywidendy za 2012 r. w wysokości 2,25 mld zł, czyli 1,80 zł na jedną akcję, podał bank w komunikacie.>>>>

Atende, ATM

Konsorcjum Atende i ATM zawarł umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), podała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 48,1 mln zł. „Udział ATM w konsorcjum wynika z historycznych powiązań kapitałowych [z Atende – red.] i konieczności spełnienia wymogów formalnych określonych przez zamawiającego, do spełnienia których Atende potrzebowało ATM jako konsorcjanta. Ustalenia w tej sprawie między spółkami zostały zawarte jeszcze w czerwcu 2012 roku. Umowa ta nie ma żadnego wpływu na wyniki finansowe ATM. Całość przychodów z tytułu tej umowy będzie zrealizowana przez Atende oraz wszystkie koszty będą ponoszone przez Atende. Spółka Atende w umowie konsorcjum zdejmuje również z ATM wszystkie ryzyka mogące wyniknąć dla ATM jako konsorcjanta i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń ze strony zamawiającego" – czytamy w komunikacie.

BZ WBK

Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Zachodniego WBK podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2012 w wysokości 7,60 zł na akcję, podała spółka w komunikacie. >>>>