Marvipol

Marvipol zamierza wyemitować do kwalifikowanych funduszy inwestycyjnych trzyletnie obligacje serii K i L o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka w komunikacie. Pozyskane środki grupa planuje przeznaczyć m.in. na wykup obligacji zapadających w czerwcu i lipcu br., jak również na współfinansowanie projektu Hill Park Apartments.
„Stołeczna grupa dewelopersko-motoryzacyjna konsekwentnie pracuje nad wydłużeniem terminów zapadalności zadłużenia odsetkowego i pozyskaniem środków na realizację inwestycji deweloperskich" – czytamy w komunikacie.
„Napawający optymizmem przebieg rozmów z wiodącą grupą inwestycyjno-finansową działającą na polskim rynku stanowi dla nas potwierdzenie słuszności strategii rozwoju Grupy Marvipol. Po raz kolejny pokazaliśmy, że nasz efektywny model biznesowy, profesjonalizm w działaniu i nieskazitelna historia obsługi zobowiązań znajdują uznanie w oczach czołowych instytucji finansowych, które bez względu na otoczenie makroekonomiczne chcą z nami współpracować i wspólnie generować przychody" – powiedział prezes grupy Mariusz Książek, cytowany w komunikacie. W dniu 14 maja Marvipol zawarł z grupą funduszy inwestycyjnych umowę ustalającą warunki inwestycji funduszy w obligacje Marvipol.

Tauron

Zwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 350,5 mln zł, co daje 0,20 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie. Pozostałą część zysku - 1 084 mln zł - przeznaczono na kapitał zapasowy, z którego finansowany będzie program inwestycyjny grupy.

Grupa Lotos

Zarząd Grupy Lotos zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 834,93 mln zł z zysku za ub.r., wynoszącego 836,43 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka w komunikacie. Oznacza to, że zarząd proponuje nie wypłacać dywidendy za ub.r.

BBI Development

Zarząd BondSpot zdecydował o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 22 tys. obligacji na okaziciela serii BBI0216 spółki BBI Development NFI o wartości nominalnej 22 mln zł, podała spółka w komunikacie. Spółka uplasowała tą serię w lutym bieżącego roku, a pozyskane środki ma przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym refinansowanie zapadających obligacji oraz realizację projektów deweloperskich.

Pegas

Akcjonariusze Pegas Nonvovens zdecydują 17 czerwca o wypłacie 9,69 mln euro, czyli 1,05 euro na akcję dywidendy za 2012 rok, wynika z projektów uchwał na walne. Według projektów uchwał, dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 października 2013, a dniem wypłaty 29 października.

Arteria

Outsourcingowa spółka Arteria zamierza utrzymać poziom dynamiki wzrostu wyników, a szczególnie zysku netto z I kw. 2013 (+27,5% r/r), w całym bieżącym roku, wynika z wypowiedzi prezesa Arterii Marcina Marca dla agencji ISBnews.

CCC

CCC zarejestrował spółkę zależną CCC OBUTEV, d.o.o. na Słowenii i może rozpocząć działalność operacyjną w tym kraju, podała spółka w komunikacie. "Zarząd CCC otrzymał dokumenty z sądu rejestrowego potwierdzające dokonanie rejestracji spółki zależnej CCC OBUTEV, d.o.o. z siedzibą w Mariborze, Republika Słowenii; co pozwala na rozpoczęcie działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie. CCC posiada spółki zależne m.in. w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

Getin Noble Bank

Akcjonariusze Getin Noble Bank zdecydują o skupie do 86.666.000 akcji własnych, stanowiących 3,27% kapitału zakładowego spółki za maksymalną kwotę 131 mln zł, wynika z projektów uchwał na ZWZ, zaplanowane na 12 czerwca. Walne zgromadzenie podejmie także decyzję w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2012 rok. Maksymalna liczba akcji, które może nabyć bank w ramach programu odkupu, wynosi 86.666.000 sztuk, co stanowi 3,27% kapitału zakładowego spółki. Cena, po której spółka może nabywać akcje w ramach programu odkupu, nie może być niższa niż 1,50 zł i wyższa niż 2,50 zł za jedną akcję.

Ulma

Zarząd Ulma Construccion Polska zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 10,51 mln zł, co da wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.

Point Group

Platforma Mediowa Point Group (PMPG) kończy wydawanie miesięcznika "Film", podała spółka w komunikacie. Czerwcowy numer miesięcznika będzie ostatnim wydanym przez Media Point Group, spółkę zależną PMPG.

Kopex

Kopex podpisał kontrakt z JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegowina (BiH) z Sarajewa na dostawę zmechanizowanego kompleksu ścianowego do podziemnej eksploatacji węgla w kopalni węgla brunatnego Breza, podala spółka w komunikacie. Wartośc umowa wynosi prawie 10 mln euro. "Przedmiotem kontraktu jest sprzedaż kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym. Umowa przewiduje konstruowanie kompleksu ścianowego pod wymogi klienta, montaż oraz test fabryczny całego kompleksu, a także dostawę i uruchomienie u klienta maszyn i urządzeń wraz ze szkoleniem załogi obsługującej kompleks ścianowy" - czytamy w komunikacie. Zawarcie tej transakcji poprzedziła trzyletnia procedura przetargowa, zakończona przydzieleniem Grupie Kopex przez JP Elektroprivreda BiH realizacji tego projektu. Konkurentami Kopeksu w przeprowadzonej procedurze przetargowej był FAMUR S.A. oraz dwie czeskie firmy - T Machinery Opava oraz Ostroj S.A. Ratiškovice Czechy, podano także.

Zobacz też rekomendacje

Budimex

Budimex podpisał umowę z Muzeum Narodowym we Wrocławiu na wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. "Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu", podała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu: 61,52 mln zł netto. "Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni po przekazaniu terenu budowy. Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

KDM Shipping

Akcjonariusze KDM Shipping uchwalili emisję do 2,7 mln akcji, podała spółka w komunikacie. Do 700 tys. akcji zostanie zaoferowane inwestorom finansowym na podstawie book buildingu. Rada dyrektorów ma upoważnienie do przeprowadzenia tego procesu do końca bieżącego roku. Do 2 mln akcji miałoby trafić do głównego akcjonariusza Kostiantyna Molodkovetsa pod warunkiem, że dokładnie taką samą liczbę akcji sprzeda on wcześniej inwestorom, podano w komunikacie.

Work Service

Zarząd Work Service podjął uchwałę, w której zawnioskował do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za 2012 roku w łącznej wysokości 9,57 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka w komunikacie. Oznacza to niewypłacanie dywidendy. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie oceniła wniosek zarządu o zawnioskowaniu do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez spółkę w 2012 roku w łącznej wysokości 9.574.002,28 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Stalprofil

Rada nadzorcza Stalprofilu pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2012, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 2,45 mln zł, co daje 0,14 zł dywidendy na każdą akcję. RN powołała także na kolejną 5-letnia kadencję obecny zarząd, podała spółka w komunikatach. "Do proponowanego przez zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy, przypadającego na dzień 10.09.2013 r., oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 1.10.2013 r. Rada nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń" - czytamy w komunikacie.

W związku z upływem kadencji zarządu Stalprofil w dniu 17 maja 2013 roku rada nadzorcza powołała zarząd na następny okres pięcioletniej wspólnej kadencji, trwającej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017.
"Zarząd powołano w czteroosobowym składzie:
1. Jerzy Bernhard – prezes zarządu, dyrektor generalny.
2. Zenon Jędrocha – wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy.
3. Henryk Orczykowski – wiceprezes zarządu, dyrektor rozwoju.
4. Sylwia Potocka – Lewicka – wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy" - czytamy dalej.
Tarczyński SA

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Tarczyński SA w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, F oraz praw do akcji serii F, podała Komisja w komunikacie.>>>>