Choć cały sektor rozwijał się w latach 2008-2012 wyjątkowo dynamicznie, aktywa SKOK-ów wzrosły w tym czasie o 286 proc., a liczba nowych członków zwiększyła się o ponad 1 mln, to sytuacja finansowa kas pozostawia wiele do życzenia. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że 28 kas na koniec ubiegłego roku notowało stratę finansową.

Fatalnie prezentują się też dane o kapitałach kas. W 28 SKOK-ach współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie niższym niż 4 proc., w tym w 6 z nich był ujemny. Dla porównania, minimalny wskaźnik wypłacalności dla banków to 8 proc. Zdaniem KNF, SKOK-om brakuje 350 mln zł kapitałów własnych.

>>> Czytaj też: SKOK-i: mało kapitału, dużo złych kredytów

„Fundusze własne pomimo wykazywanego ponad 4-krotnego wzrostu w latach 2006 – 2012 należy uznać za nieadekwatne do prowadzonej działalności, ponieważ nie zabezpieczają ponoszonego przez kasy ryzyka”- czytamy w raporcie KNF.

Komisja zwraca uwagę na podwyższone ryzyko płynności występujące w SKOK-ach związane z niedopasowaniem terminów zapadalności pasywów i wymagalności aktywów. Działalność kredytowo-pożyczkowa w SKOK-ach finansowana jest środkami krótkoterminowymi, głównie depozytami o zapadalności do 6 miesięcy.

Reklama

Kredyty zagrożone stanowią aż 30,45 proc. wszystkich kredytów udzielanych przez SKOK-i , a ich wartość sięga 3,7 mld zł, z czego 2 mld zł to kredyty przeterminowane powyżej 12 miesięcy.

Duży wpływ na wartość kredytów przeterminowanych w portfelu kas miała transakcja zbycia części przeterminowanych wierzytelności w zamian za skrypty dłużne. W celu zabezpieczenia ryzyka kredytowego kasy utworzyły odpisy aktualizujące należności w wysokości 1,9 mld zł – wynika z raportu.

„W portfelu kredytowym dominują kredyty mieszkaniowe, co skutkuje wzrostem ryzyka koncentracji, a także może powodować wzrost ryzyka kredytowego z uwagi na spadek cen nieruchomości. Sytuacja taka może w przyszłości być zagrożeniem dla wyniku finansowego kas” – czytamy w raporcie.

U ujęciu strukturalnym portfela kredytowego przeterminowanego pożyczki i kredyty konsumpcyjne, jak i na nieruchomości - stanowią odpowiednio 43,39 proc. i 43,92 proc. wartości portfela kredytów przeterminowanych.

>>> Czytaj też: SKOK-i: Polityczny skok, czy troska o depozyty?

Zdaniem KNF, kasy wymagają natychmiastowego wprowadzenia działań restrukturyzacyjnych , w tym również z wykorzystaniem funduszu stabilizacyjnego . Na początku 2012 roku KNF zobowiązał 23 kasy do wprowadzenia programu naprawczego. Obecnie już 44 SKOK-i na 55 są objęte tym programem.

Raport KNF został opracowany w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2006 – 2011 oraz o wstępne - niezweryfikowane przez biegłych rewidentów - dane finansowe kas za 2012 r.

Działalność inwestycyjna i kredytowa SKOK-ów, źródło: KNF / Media
Wyniki sektora SKOK-ów, źródło: KNF / Media
Wyniki sektora SKOK-ów, źródło: KNF / Media
Ryzyko kredytowe SKOK-ów / Media