Termin rozpoczęcia składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży został wyznaczony na 24 czerwca, a termin zakończenia na 4 lipca.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 59 090 909 akcji Getin Noble Bank.

„Cena ustalona przez zarząd emitenta w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 2,20 zł za jedną akcję" – podano w komunikacie.

Wcześniej czerwcowe ZWZ banku uchwaliło, że maksymalna liczba akcji, które może nabyć w ramach programu odkupu wynosi 86.666.000, co stanowi 3,27 proc. kapitału zakładowego spółki, przy czym w żadnym momencie realizacji programu odkupu, łączna wartość akcji własnych nabytych przez bank nie przekroczy 20 proc. kapitału zakładowego. Walne zdecydowało także, że cena, po której bank może nabywać akcje własne nie może być niższa niż 1,50 zł i wyższa niż 2,50 zł za jedną akcję.

Program odkupu może być realizowany przez w okresie 6 kolejnych miesięcy od dnia podjęcia uchwały ZWZ, to jest do dnia 12 grudnia 2013 r.

Program odkupu będzie realizowany ze środków własnych spółki.

Getin Noble Bank odnotował 371,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 979,65 mln zł zysku rok wcześniej.