Potwierdziły się informacje o porozumieniu, które Forsal.pl podał w piątek jako pierwszy. W sobotę rano spółka podała szczegóły, a kilka godzin później poinformowała, że konsorcjum firm w składzie Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa podpisało z zamawiającym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (dawniej PGE Elektrownia Opole S.A.) aneks nr 4 do umowy na realizację dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

Na mocy aneksu, Alstom Power sp. z o.o. został dopisany do listy podwykonawców preferowanych przez konsorcjum. Ponadto ustalono warunki wypłaty generalnemu wykonawcy drugiej raty zaliczki przez zamawiającego - czytamy w opublikowanym wczoraj komunikacie.

W osobnym komunikacie Polimex-Mostostal poinformował o kolejnej umowie dotyczącej projektu Opole, w której zawarto warunki wsparcia realizacji projektu przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. i udzielenia gwarancji przewidzianych w treści umowy na budowę nowych bloków w Elektrowni Opole z dnia 15 lutego 2012 r.

Chwilę wcześniej spółka podała do wiadomości, że uzgodniła z wierzycielami wstępne warunki drugiego etapu restrukturyzacji jej zadłużenia finansowego. Termin zakończenia rozmów minął w piątek, ale w ostatniej chwili udało się doprowadzić do porozumienia, na mocy którego data ostatecznej spłaty zadłużenia Polimexu zostanie przesunięta do końca 2019 r. Spółka będzie spłacać swój dług latach 2016-2019, zgodnie z przyjętym harmonogramem a oprocentowanie zadłużenia finansowego z tytułu kredytów i wierzytelności z tytułu obligacji zostanie obniżone w stosunku do obecnie obowiązującego.

Wierzycielami Polimexu są banki, które dotąd finansowały spółkę: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Millennium S.A. jako bank gwarantujący, a także obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej około 144 mln zł. Spółka zobowiązała się do kontynuowania wdrażania planów oszczędnościowych, które będą monitorowane przez wierzycieli. Mija prawie rok od podpisaniu pierwszej umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia.