Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła sprzeciw wobec bezpośredniego nabycia akcji BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przez spółkę Investors Holding w liczbie powodującej przekroczenie 50 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, podała Komisja.

"Wyrażenie sprzeciwu przez KNF oznacza, iż warunki zawieszające zakończenia transakcji sprzedaży akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przez spółkę zależną od Banku BPH na rzecz Investors Holding S.A. nie zostały spełnione, a transakcja sprzedaży nie zostanie sfinalizowana" - napisał bank w swoim komunikacie.

Sprzeciw wobec transakcji zgłosili przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak oraz jego zastępca Wojciech Kwaśniak, zaś dwa głosy wstrzymujące się oddali Ludwik Kotecki i Jerzy Pruski, podała KNF.

Investors Holding w grudniu ub. roku podpisał przedwstępną warunkową umowę kupna 100% udziałów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych od General Electric Company i spółki BPH PBK Zarządzanie Funduszami za kwotę 170,3 mln zł, powiększoną o nadwyżkę kapitałów własnych spółki ponad minimalny kapitał własny.

W marcu tego roku zgodę na transakcję wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Reklama

Investors Holding planował połączenie BPH TFI z Investors TFI, ale transakcja ta wymagała jeszcze zgody KNF.

Holding zawarł też porozumienie z firmą Abris Capital Partners w sprawie udziału w finansowaniu przejęcia.

BPH TFI działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Towarzystwo zarządza 13 funduszami inwestycyjnymi o łącznych aktywach 3,2 mld zł i 2,5-proc. udziale rynkowym.

Investors Holding jest spółką kontrolującą 100% Investors TFI oraz 60% Domu Inwestycyjnego Investors. W 2011 roku Investor Holding przejął DWS Polska TFI i dokonał pełnej integracji operacyjnej tej firmy z Investors TFI.

Investors TFI powstało na początku 2005, jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce. Obecnie zarządza około 40 otwartymi i zamkniętymi funduszami i subfunduszami, w których łącznie ulokowanej jest ok. 2 mld zł.