Mercor

Mercor sfinalizował transakcję sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych podmiotom z Grupy Assa Abloy, podpisując 16 grudnia br. umowy przyrzeczone, podała spółka. Ostateczna cena po korektach wyniosła 199,5 mln zł. "W ramach transakcji Grupa Mercor sprzedała następujące aktywa należące do Mercor HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna: Pion Oddzieleń Przeciwpożarowych Mercor SA (razem z wybranymi aktywami BEM) i spółka Hasil a.s. (działająca w Czechach i na Słowacji, poprzez spółkę zależną Hasil s.r.o.)" - czytamy w komunikacie. Wraz z podpisaniem umów przyrzeczonych został zawarty aneks do umowy, na mocy którego zdecydowano o rezygnacji ze sprzedaży udziałów w Mercor Ukraina (55% posiadanych przez Mercor udziałów tej spółki), podano także.

"Łączna cena sprzedaży wyniosła 221 mln zł i została poddana korekcie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie przedwstępnej z dnia 6 września 2013 roku. Korekta dotyczyła przede wszystkim wartości kapitału pracującego w przedmiocie transakcji w kwocie około 15,5 mln zł, która pod postacią nadwyżki należności handlowych nad zobowiązaniami pozostała w bilansie Mercor SA. Korekta dotyczyła również długu netto obniżającego wartość przedsiębiorstwa (w kwocie około 3 mln zł). Dodatkowo, korekta w kwocie 3 mln zł wynikała z rezygnacji ze zbycia 55% udziałów w Mercor Ukraina. Ostateczna cena po korektach wyniosła 199,5 mln zł" - podała też spółka.

NWR

New World Resources NV (NWR) uzgodnił pewne odstąpienia i zmiany w stosunku do swojej pożyczki Export Credit Agency (ECA), podało NWR Plc. Należna kwota w ramach pożyczki ECA wynosi obecnie 71 mln euro. Pożyczka wygasa 31 grudnia 2017 r. Kowenanty finansowe w ramach pożyczki ECA nie będą poddane testom w terminie do 30 września 2014 r. Warunki, które NWR NV zobowiązana jest przestrzegać zawierają: zmiany w odniesieniu do zaplanowanej obsługi zadłużenia wymagające określonych przedpłat; minimalna kwota salda gotówkowego na poziomie 80 mln euro; ograniczenia w wypłacaniu dywidend, wymogi raportowania finansowego; oraz ograniczenia przy zaciąganiu dodatkowego kredytu uprzywilejowanego" - czytamy w komunikacie. Na początku listopada prezes NWR Gareth Penny zapowiadał, że zamierza renegocjować warunki niewykorzystanego kredytu RCF w kwocie 100 mln euro oraz kredytu ECA w wysokości 71 mln euro. Informował wówczas, że NWR prowadzi zaawansowane negocjacje z pożyczkodawcami ECA w sprawie przedłużenia okresu zwolnienia od kowenantów i zamierza szukać możliwości przedłużenia kredytu odnawialnego - RCF.

Remedis

Remedis wyemitował obligacje serii DR1 o wartości 2 mln mln zł z terminem wykupu 15 grudnia 2014 r., poinformowała spółka. "Wielkość emisji: 2.000.000,00 zł. Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi" - czytamy w komunikacie. Obligacji są imienne, z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu. Termin wykupu to 15 grudnia 2014 r., podano także.

Produkty Klasztorne

Produkty Klasztorne chcą zainwestować ponad 700 tys. zł, pozyskane w ofercie na NewConnect, przede wszystkim w poszerzenie gamy produktowej i rozbudowę sieci dystrybucji, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Marek Nowicki. >>>>

Orco Property Group

Orco Property Group wznawia międzynarodowe postępowanie arbitrażowe przeciwko Chorwackiemu Centrum Restrukturyzacji i Sprzedaży dotyczące Suncani Hvar, podała spółka. "Postępowanie sądowe zostało zawieszone 22 lipca 2013 zgodnie z warunkami memorandum o porozumieniu (memorandum of understanding, MOU), gdy strony podjęły próbę osiągnięcia ugody. MOU wygasło bez osiągnięcia porozumienia i Orco wznowiło postępowanie arbitrażowe" - czytamy w komunikacie. W lipcu Orco Property Group i Chorwacja zawiesiły postępowanie arbitrażowe oraz uzgodniły mapę drogową finansowej i operacyjnej restrukruryzacji Sunčani Hvar d.d., kompleksu turystycznego w Chorwacji. Strony miały wypracować rozwiązania w celu stabilizacji spółki, poprawy wzajemnych relacji i zdefiniować przyszłą współpracę (nowa umowa udziałowa).

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal, jedna z największych w kraju firm budowlanych, która znalazła się na krawędzi bankructwa, dokonała już konwersji części zobowiązań na akcje – wynika z informacji DGP.>>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych RESPECT Index. Wśród łącznie 23 spółek, po raz pierwszy w indeksie znalazły się BZ WBK, GPW, Rafako i Tauron, podała GPW.>>>>

PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) podpisała z Alstom Power kontrakt na budowę w instalacji odsiarczania spalin w zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, o wartości 73 mln zł, podała PGE GiEK. >>>>

Ronson

Ronson Development sprzedał połowę ze 136 mieszkań oferowanych w I etapie poznańskiego projektu Młody Grunwald, podała spółka. "Dobra lokalizacja inwestycji na Grunwaldzie, dzielnicy dobrze skomunikowanej z centrum, w połączeniu z atrakcyjną ceną pozwalającą nabyć 2-pokojowe mieszkanie już za 200 tys. zł, to naszym zdaniem jedna z najciekawszych okazji na rynku. Potwierdzają to także dobre wyniki sprzedaży w inwestycji" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu spółki Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Polfa

Polfa przydzieliła 6 tys. obligacji trzyletnich serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda, co łącznie daje sumę 6 mln zł pozyskanych środków, podał spółka. "Emitent zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A." - czytamy w komunikacie. Polfa zamierzała wyemitować nie więcej niż 10 tys. sztuk obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Są to papiery zabezpieczone na okaziciela, z kuponem odsetkowym wypłacanym co kwartał. Termin wykupu obligacji to 3 lata od daty emisji. Oprocentowanie obligacji serii C zostało ustalone na poziomie 7% + WIBOR 3M w skali roku. Próg emisji wynosił 5 tys. sztuk i był zmieniony z wcześniejszych 8 tys. sztuk.

Millennium

Bank Millennium liczy na dwucyfrowy wzrost r/r w segmencie kredytów korporacyjnych w 2014 r. wobec szacowanego wzrostu tego segmentu rynku na poziomie 5-6% w przyszłym roku, poinformował członek zarządu banku Fernando Bicho. >>>>

Unibep

Unibep podpisał z Kaliope umowę na realizację jako generalny wykonawca budynku mieszkalnego na warszawskim Żoliborzu, wartą 133,78 mln zł netto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego o zróżnicowanej wysokości od 9 do 11 kondygnacji. W budynku znajdzie się 777 mieszkań o powierzchni użytkowej 33.409 m2 oraz lokale usługowe o powierzchni 1.296 m2. Kubatura części naziemnej budynku to 194.603 m2. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 3-poziomowy garaż z 799 miejscami parkingowymi, podano również. "Umowa wchodzi w życie po pisemnym zawiadomieniu o tym spółkę Unibep S.A. przez zamawiającego do dnia 15 maja 2014. W wypadku braku takiego zawiadomienia, umowa nie wchodzi w życie bez konsekwencji dla obu stron" - czytamy dalej. Termin realizacji inwestycji przewidziano na okres I kw. 2014 – I kw. 2016 r.

Lotos

Grupa Lotos dostarczy ciężki olej opałowy (HSFO) na rzecz Mercuria Energy Trading za 512 mln zł w okresie od początku grudnia 2013 do końca listopada 2014, podała spółka. „W okresie od 04.12.2013 r. do 16.12.2013 r., Grupa Lotos podpisała z Mercuria Energy Trading umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 755 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy Lotos" – czytamy w komunikacie.

Polnord

Polnord, w ramach przeprowadzonej subskrypcji, przydzielił 7 mln akcji serii R, podała spółka. Wpływy brutto z oferty wyniosły 50 mln zł. „(…) w ramach wykonania prawa poboru złożonych zostało 1.916 zapisów podstawowych na 6.630.009 akcji serii R. Ponadto złożonych zostało 298 zapisów dodatkowych na 21.935.675 akcji serii R. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła ok. 98,3% i przydzielono z zapisów dodatkowych 369.991 akcji serii R" – czytamy w komunikacie. Cena emisyjna za jedną akcję serii R wynosiła 7,15 zł. "Zgodnie z celami zaprezentowanymi w prospekcie emisyjnym, pieniądze z emisji akcji przeznaczymy przede wszystkim na uruchomienie nowych projektów mieszkaniowych, dzięki czemu znacząco powiększymy ofertę, by już w przyszłym roku istotnie przybliżyć się do naszego strategicznego celu, jakim jest sprzedaż powyżej 1.500 mieszkań rocznie" – powiedział prezes Polnordu Piotr Wesołowski, cytowany w komunikacie.