W wyniku scalenia akcji DM IDMSA 12 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł zostanie wymienionych na 1 akcję spółki o wartości nominalnej 1,20 zł.

Wszystkie akcje spółki, oznaczone dotychczas literami „A", „B", „C", „D", „E", „F", „G", „H", „I", oraz „K", to jest łącznie 634.826.856 akcji o łącznej wartości nominalnej 63.482.685,60 zł, łączy się w jedną serię oznaczoną literą „A".

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia dokonać scalenia akcji spółki przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki i w związku z powyższym ustala się wartość nominalną akcji spółki w wysokości 1,20 zł w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł oraz wobec powyższego zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji spółki wszystkich serii z 634.826.856 do liczby 52.902.238 akcji wszystkich emisji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji)" – czytamy w uchwałach walnego.

Celem scalenia akcji spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Liczymy, że decyzja akcjonariuszy DM IDMSA o scaleniu akcji zwiększy zainteresowanie inwestorów naszymi walorami, a co za tym idzie płynność obrotów" – powiedział prezes Grzegorz Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Reklama

NWZA podjęło także uchwałę w sprawie powołania do rady nadzorczej DM IDMSA generała dr Mieczysława Bieńka, który posiada ponad 40-letnie doświadczenie wojskowe.

Akcjonariusze zdecydowali również o przeniesieniu siedziby spółki do Warszawy. Jest to element działań zmierzających do wydzielenia działalności maklerskiej w DM IDMSA.

Grupa DM IDMSA osiągnęła 5,7 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2013 r., wobec straty rok wcześniej. W samym IV kwartale ub.r. skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 3,4 mln zł, natomiast jednostkowy zysk netto brokera wyniósł 9,8 mln zł

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie.