"Liczba akcji objętych dywidendą to 3.680.000 szt.; dzień dywidendy to 3 lipca 2014 r.; dzień wypłaty dywidendy to 17 lipca 2014 r." - podano w komunikacie.

Pragma Inkaso odnotowało 3,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 9,20 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 6,58 mln zł wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W jej skład wchodzą spółki Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Collect i Pragma Inwestycje.