PKN Orlen

PKN Orlen odnotował 538 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 655 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 2.117 mln zł w III kw. 2014 r. z 765 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Orlen Lietuva odnotował 22 mln USD zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 5 mln USD straty rok wcześniej, podał PKN Orlen w prezentacji wynikowej.>>>>

Unipetrol odnotował 1.399 mln CZK netto w III kw. 2014 r. wobec 130 mln CZK straty rok wcześniej, podał PKN Orlen w prezentacji wynikowej.>>>>

Wszystkie marże PKN Orlen są obecnie na wysokim poziomie, ale spółka liczy się z możliwością ich pogorszenia, poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. Według niego, spółka może rozwiązać problem ryzyka związanego z wahaniem cen ropy dzięki podpisywaniu krótkoterminowych umów na dostawę surowców. >>>>

Grupy Żywiec

Grupa Żywiec odnotowała 88,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 93,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Grupy Żywiec postanowił o wypłacie dywidendy zaliczkowej za 2014 r. w wysokości 5 zł na akcję, podała spółka. Decyzja ta zostanie przedstawiona do zatwierdzenia radzie nadzorczej. >>>>

Meritum Bank ICB

Meritum Bank ICB wyemitował 8.000 ośmioletnich obligacji podporządkowanych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10.000 zł każda, podał bank. >>>>

Work Service

Work Service zawarło umowę w zakresie doradztwa i pośrednictwa przy przeprowadzeniu oferty prywatnej akcji z Wood & Company Financial Services, a.s. Oddział w Polsce, Domem Maklerskim mBanku, Bankiem Zachodnim WBK, Domem Maklerskim BZ WBK, podała spółka. >>>>

Rank Progress

Rank Progress może podpisać ostateczne umowy sprzedaży czterech galerii handlowych w ciągu najbliższych miesięcy, a w kwestii piątej prowadzi rozmowy dotyczące zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży. W przypadku pomyślnej finalizacji wszystkich transakcji, spółka zmniejszy zadłużenie o ok. 200 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes Jan Mroczka. Rank Progress pracuje też nad projektami na perspektywicznym rynku utylizacji odpadów i w budownictwie mieszkaniowym, w którym może osiągnąć kilkadziesiąt mln zł przychodów rocznie.

Ovostar Union

Ovostar Union szacuje planowany capex w wysokości 20 mln USD w 2014 r., 25 mln USD w 2015 r., podała spółka w prezentacji. >>>>

Elektrotim

Oferta Elektrotimu, warta 20 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę poligonu pożarnicznego w m. Grupa, podała spółka. "Zgodnie z powyższym zawiadomieniem [od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy], oferta złożona przez Elektrotim S.A. w ww. postępowaniu, została wybrana jako oferta najkorzystniejsza z ceną brutto 19.999.800 zł" - czytamy w komunikacie.

Fortuna Entertainment Group

Roland Berger, na zlecenie Fortuna Entertainment Group, opracował trzy scenariusze rozwiązania kwestii szarej strefy polskiej branży bukmacherskiej, które zakładają dodatkowe wpływy do budżetu państwa oraz potencjalne zyski ze sponsoringu dla polskich organizacji sportowych. >>>>

Komputronik

Sprzedaż Komputronika wyniosła wstępnie 976 mln zł mln zł w I półroczu roku obrachunkowego 2014 r. (1 kwietnia 2014 - 30 września 2014), co oznaczało wzrost o 31,5% r/r. Szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług wyniósł w tym czasie w ujęciu jednostkowym ok. 63,7 mln zł wobec 56,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 13,1%). Według prezesa Wojciecha Buczkowskiego, wyniki są zasługą poprawy sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, zwłaszcza e-commerce oraz sieci detalicznej. >>>>

BNP Paribas, Bank BGŻ

W wyniku wezwania grupa BNP Paribas stanie się właścicielem 88,98 proc. akcji Banku BGŻ. W rękach Rabobanku, czyli dotychczasowego większościowego akcjonariusza Banku BGŻ, pozostał niemal 10-procentowy pakiet akcji, podał BNP Paribas. >>>>

Mostostal Warszawa

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 93,18 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w ramach przetargu na generalnego wykonawcę budowy Parku Wodnego w Tychach, poinformowało Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej. >>>>

Robinson

Notowana na rynku NewConnect spółka Robinson przydzieliła 1027 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 1 tys. zł, co oznacza, że spółka pozyskała 1,027 mln zł, podała firma. >>>>

Alchemia

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Huty Batory, spółki w 100% zależnej Alchemii, zdecydowało o jej likwidacji, podała Alchemia. "Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Huta Batory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie - spółki zależnej od emitenta, podjęło w dniu 22 października 2014 roku uchwałę o rozwiązaniu spółki zależnej i otwarciu jej likwidacji. Na likwidatora spółki zależnej powołano Pana Józefa Antoniego Spika" - głosi komunikat.

Nordea Bank Polska

Nordea Bank Polska odnotował 57,71 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 25,59 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Pragma Inkaso

Pragma Inkaso pozyskała wierzytelności o łącznej wartości 186,11 mln zł w III kw. 2014 r., co oznaczało wzrost o 25% r/r, podała spółka. >>>>

Vistal

Konsorcjum firm Alusta (lider, udział 12%) i Vistal Gdynia (partner, udział 88%) podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na przebudowę mostu kolejowego na Warcie w Poznaniu, w ciągu linii Kluczbork-Poznań, podał Vistal. Wartość umowy wynosi 20,6 mln złotych brutto. >>>>

International Personal Finance, Provident Polska

Zysk brutto Providenta w Polsce i na Litwie wyniósł 21,4 mln GBP w III kw. 2014 r., co oznacza wzrost o 28% w skali roku. Pod koniec roku Provident planuje uruchomienie pierwszej pożyczki elektronicznej w Polsce w ramach pożyczek „hapi", poinformowała spółka. >>>>

Skarbiec Holding

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Skarbiec Holding w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tych papierów, poinformowała Komisja. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł w ramach programu „Inwestycje polskie", na współfinansowanie budowy nowej elektrociepłowni, podał BGK.>>>>