"Naszym celem jest systematyczny rozwój grupy, w tym powiększenie zarządzanego przez nas portfela wierzytelności (…) Biorąc pod uwagę bardzo dobrą sytuację finansową Grupy Best, w tym niski wskaźnik zadłużenia na tle branży, naturalnym krokiem jest finansowanie zakupu nowych portfeli wierzytelności i potencjalnych przejęć z emisji obligacji" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Spółka zaoferuje inwestorom detalicznym 350.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. "Obligacje serii K3 są obligacjami 4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, równej stawce WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę w wysokości 3,3% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące" - podano.

Zapisy rozpoczną się 9 lutego i zakończą 20 lutego br. Spółka przewiduje dzień emisji na 10 marca, natomiast dzień dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst na 20 marca.

Cena emisyjna obligacji serii K3 będzie niższa od wartości nominalnej i będzie uzależniona od momentu złożenia zapisu. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę, w przedziale od 99,58 zł do 99,74 zł. Kolejność składania zapisów będzie także uwzględniana przy przydziale obligacji.

Oferta obligacji serii K3 jest trzecią realizowaną przez Best w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w marcu 2014 r. Spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje skierowane do inwestorów detalicznych: serię K1 o wartości 45 mln zł oraz serię K2 wartą 50 mln zł.

Best przedterminowo wykupi wszystkie obligacje serii H oraz I

Best zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji serii H oraz I, poinformowała spółka w komunikatach. Wartość nominalne wykupywanych papierów wynosi odpowiednio: 10,0 mln zł i 14,68 mln zł.

"Zarząd emitenta podjął uchwałę w przedmiocie wykonania opcji wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii H, tj. 100.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda" - czytamy w pierwszym z komunikatów.

Dzień wykupu ustalony został na 11 marca 2015 r., natomiast dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji na 3 marca 2015 r. Wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Noble Securities, zgodnie z procedurą opisaną w propozycji nabycia obligacji z dnia 7 marca 2013 r., podano również.

Zarząd zdecydował także o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji serii I - w tym wypadku chodzi o 146.783 obligacje o wartości 100 zł każda. Dzień wykupu serii I został wyznaczony na 28 marca, natomiast dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji na 20 marca.

"W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz ich wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. w Warszawie (Catalyst), przedterminowy wykup obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW i Catalyst, po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy" - podano.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

>>> Czytaj też: Best rozważa publiczną emisję obligacji na sfinansowanie zakupu wierzytelności