Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,0835 PLN za euro, 3,7202 PLN względem dolara amerykańskiego, 3,8719 PLN wobec franka szwajcarskiego oraz 5,5296 PLN w zestawieniu z funtem szterlingiem. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,201% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło umocnienie polskiej waluty na ponad 2-letnie szczyty w relacji do euro. Złoty zyskiwał również na pozostałych zestawieniach m.in. negując wcześniejsze spadki na zestawieniu z frankiem szwajcarskim. Wydaje się, iż podstawowym czynnikiem stojącym za ostatnim pozytywnych zachowaniem polskiej waluty jest generalna poprawa sentymentu wokół walut rynków wschodzących po tym jak inwestorzy zmuszeni zostali do rewizji swoich oczekiwań co do przyszłych działań FED. Dodatkowo w przypadku zestawienia z euro dużą rolę odgrywa trwający program QE w Strefie Euro, który warunkuje mocniejsze spadki na tej parze. Nastawienie wokół złotego ulega pewnej poprawie czego dowodem jest m.in. wybicie koszyka BOSSA PLN na 3-miesięczne szczyty. Warto jednak zauważyć, iż duża część ruchów na rynku x/PLN ma charakter proporcjonalnych reakcji do wydarzeń z szerokiego rynku np. w relacji do GBP ostatnie umocnienie przypisać należy raczej odwrotowi od funta wraz ze spadkiem oczekiwań na podwyżki stóp przez BoE w tym roku. W kraju natomiast RPP kończąc cykl obniżek dała wyraźny sygnał przejścia w stan wait&see. Dodatkowo część decydentów zakłada, iż dołek deflacyjny miał miejsce na przełomie luty/marze a kolejne miesiące przynosić już będą podbicie wskaźnika CPI.

W trakcie dzisiejszej sesji będziemy świadkami aukcji zamiany w wykonaniu MF. Ponadto brak jest ważniejszych wydarzeń makroekonomicznych, a uwaga inwestorów na szerokim rynku koncentrować się będzie na wystąpieniu przedstawicieli FED oraz popołudniowych wskazaniach z amerykańskiego rynku pracy.

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy kontynuację trendów na parach związanych z PLN. Kwotowania EUR/PLN znalazły się w okolicach 26-miesięcznych minimów, a zarówno USD/PLN i GBP/PLN pogłębiają kilkutygodniowe dołki.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.