Akcjonariusze SMT zdecydują o emisji 354,35 tys. akcji serii G skierowanej do 9 akcjonariuszy iAlbatros, spółki zależnej SMT, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 20 maja. Cena emisyjna ma wynosić 28,90 zł.

"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 354.354 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. (…) Akcje serii G w ilości zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 9 inwestorom, będącym akcjonariuszami spółki iAlbatros" - czytamy w projekcie uchwały.

Akcje zaoferowane w ramach emisji serii G zostaną opłacone wkładem niepieniężnym w postaci akcji nieuprzywilejowanych spółki iAlbatros.

"Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona została przez zarządu spółki. Wartość godziwa każdego wkładu niepieniężnego (…) ustalana będzie przez pomnożenie liczby wnoszonych akcji spółki iAlbatros przez kwotę 116,86 zł. Wycena akcji spółki iAlbatros ustalona została przez zarząd spółki SMT na podstawie zewnętrznych wycen sporządzonych przez firmy doradcze oraz przez biegłego rewidenta" - czytamy dalej.

Wcześniej SMT podało, że chce zwiększyć zaangażowanie w iAlbatros do 100%, a następnie zrealizować fuzję SMT i iAlbatros i kontynuować działalność pod nazwą iAlbatros.

iAlbatros - spółka zależna w 61,16% od SMT - ma wypracować zgodnie z prognozą na 2015 r. 111,3 mln zł przychodów, 3,6 mln zł EBITDA oraz 1,8 mln zł zysku netto. Do 2019 r. wartości te wzrosną do odpowiednio: 695,1 mln zł, 39,6 mln zł oraz 28,0 mln zł.

iAlbatros S.A. - spółka założona w 2010 roku wdraża technologię rezerwacji hotelowych dla biznesu w modelu SaaS. iAlbatros S.A. oferuje swoim klientom system rezerwacji zapewniający dostęp do bazy ponad 250 tys. hoteli. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają usprawnić proces zarządzania podróżami służbowymi, kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji. W 2013 roku iAlbatros osiągnął przychody na poziomie 36 mln zł, zaś w 2014 r. wzrosły one do 64 mln zł.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.