W marcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,4 proc. i 3,3 proc. w 2016 r.

- Wyższa dynamika PKB w krótszym horyzoncie projekcji wynika głównie z uwzględnienia w bieżącej rundzie prognostycznej szacunku GUS PKB w I kw. 2015 r., zgodnie z którym tempo wzrostu PKB okazało się o 0,4 pkt proc. wyższe od oczekiwań z projekcji marcowej. Szacunek GUS wskazał na istotnie różną od oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej strukturę wzrostu w I kw. br.: wysoki dodatni wkład eksportu netto, kompensowany silnym ujemnym wkładem zmiany zapasów oraz szybszy wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Dane o PKB stanowiły zatem przesłankę dla korekty w górę nakładów brutto na środki trwałe i eksportu netto oraz w dół wkładu zmiany stanu zapasów także w kolejnych kwartałach 2015 r. - czytamy w raporcie.

Jak podkreśla NBP, w całym horyzoncie projekcji wzrost gospodarczy w Polsce wspiera szybsza - w stosunku do założeń z rundy marcowej - poprawa koniunktury za granicą, w szczególności w gospodarce niemieckiej. Szybszy wzrost PKB za granicą przekłada się na zwiększenie dynamiki eksportu, a pośrednio - przez kanał oczekiwań - na zwiększenie inwestycji, konsumpcji i zapasów. 

Popytowi konsumpcyjnemu i inwestycyjnemu sprzyjać będzie także niższa o 0,50 pkt proc. stopa referencyjna NBP, prowadząca do obniżenia kosztu finansowania wydatków gospodarstw domowych i przedsiębiorstw kredytem bankowym.

- Szybsze, w średnim i dłuższym horyzoncie projekcji, tempo wzrostu popytu krajowego przyczyni się do przyspieszenia dynamiki importu. W konsekwencji wzrost PKB będzie w nieco większym stopniu, niż miało to miejsce w rundzie marcowej, ograniczany przez ujemny eksport netto - czytamy dalej w raporcie.

Inflacja

Deflacja konsumencka wyniesie 0,8 proc. r/r w tym roku, a w przyszłym roku inflacja wzrośnie do 1,5 proc. r/r, co oznacza wartości wyższe odpowiednio o 0,3 pkt proc. i 0,6 pkt proc. wobec projekcji Narodowego Banku Polskiego z marca br, wynika z "Raportu o inflacji" NBP. Według banku centralnego, inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5 proc. r/r w w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2017 r.

- Informacje, jakie napłynęły od cut-off date projekcji marcowej, wskazują, że po nieznacznie niższym wzroście cen konsumenta w bieżącym roku, w kolejnych dwóch latach ścieżka inflacji CPI będzie kształtować się na wyższym poziomie niż oczekiwano w rundzie marcowej - czytamy w raporcie.

>>> Polecamy: Marnotrawna polityka prorodzinna. Rząd nawet nie wie, ile wydaje