Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 284 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 272 do 293 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 594,1 mln zł wobec 582,20 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 263,5 mln zł wobec 279,6 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, bank miał zanotować wynik odsetkowy w II kwartale w wysokości od 570 do 592 mln zł, przy konsensusie na poziomie 578 mln zł. Szacowali oni, że wynik z opłat i prowizji wyniósł od 240 do 254 mln zł, przy konsensusie na poziomie 249 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 105,32 mld zł na koniec II kw. 2015 r. wobec 98,26 mld na koniec II kw. 2014.

W okresie I-II kw. 2015 r. bank miał 605,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 536,9 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 595,8 mln zł wobec 580,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik C/I ING BSK spadł do 52,9% w I półr., zysk netto w górę o 12,8 proc. r/r

Wskaźnik koszty do dochodów ING Banku Śląskiego poprawił się do 52,9% na koniec czerwca br. wobec 53,4% rok wcześniej. Zysk netto w I półroczu wzrósł o 12,8% w skali roku do 605,6 mln zł, podał bank.

Przychody ogółem (łącznie z udziałem w zyskach spółek wycenianych metodą praw własności) wzrosły o 5,9% do 1 887,4 mln zł w I półroczu.

"Całkowite dochody grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej (obejmujące oprócz zysku netto również inne pozycje przychodów i kosztów uwzględnione w kapitałach własnych) wyniosły w I półroczu 2015 roku -378,5 mln zł w porównaniu z 1 103,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Istotnie mniejsza kwota całkowitych dochodów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia się pozycji kapitałowych, tj. wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (o 786 mln zł) oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (o 195,4 mln zł)" - podał bank w raporcie.

Wynik z odsetek wzrósł o 1,1% r/r do 1 163 mln zł w I półr. Marża odsetkowa netto spadła do 2,47% na koniec czerwca wobec 2,73% rok wcześniej.

Wynik z prowizji spadł o 7,6% r/r do 513,5 mln zł. Bank podał, że najistotniejszy spadek w ramach przychodów z tytułu opłat i prowizji wystąpił w pozycji przychodów z tytułu kart płatniczych i kredytowych, które spadły prawie o 65 mln zł (65%). Związane jest to ze znaczącym ograniczeniem opłat interchange.

Pozostałe przychody wzrosły o 178,5% r/r do 210,8 mln zł.

"W I półroczu 2015 roku pozostałe przychody grupy były wyższe o 135 mln zł niż w roku ubiegłym. Na ten wynik największy wpływ miały dwie transakcje: sprzedaż w 1 kwartale części obligacji z portfela papierów dostępnych do sprzedaży (wpływ na wynik inwestycyjny 50 mln zł) oraz otrzymana w 2 kwartale dywidenda od ING PTE (82 mln zł)" - podał bank.

Koszty działania wzrosły o 4,9% w skali roku do 997,9 mln zł w I półroczu.

Wskaźnik koszty do dochodów spadł do 52,9% na koniec czerwca br. wobec 53,4% rok wcześniej.

Wartość odpisów na utratę wartości i rezerwy wzrosły o 26,6% r/r do 148,6mln zł w I półr.

"Grupa utrzymała proporcję kosztów ryzyka w odniesieniu do portfela kredytowego na poziomie 50 punktów bazowych. Wzrost odpisów na rezerwy netto w I połowie 2015 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym (o 31,2 mln zł) wynikał głównie z przyrostu portfela kredytowego" - czytamy także.

Bank podał, że w maju 2015 roku miała miejsce transakcja sprzedaży portfela wierzytelności korporacyjnych klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości lub też w całości spisanych z bilansu. Transakcja ta miała pozytywny wpływ na koszty ryzyka w kwocie 7 mln zł

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł do 605, 6 mln zł wobec 536,9 mln zł rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 13,7% na koniec czerwca wobec 15,0% rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 99,86 mld zł na koniec 2014 r.