Netia

Netia odnotowała 6,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Hawe nie dokonało wykupu obligacji serii L_01 o wartości nominalnej 8,29 mln zł, podała spółka. "Wypełnienie zobowiązań wobec obligatariuszy jest uzależnione od stopnia wykonania i rozliczenia projektów budowy sieci szerokopasmowych w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim realizowanych przez spółkę Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), spółkę w 100% zależna od Hawe" - czytamy w komunikacie. Na dzień dzisiejszy stopień zaawansowania budowy infrastruktury liniowej w ramach dwóch umów zawartych z samorządami województw warmińsko mazurskiego oraz podkarpackiego na kwotę 257.072.000 zł netto oraz 252.700.000 zł netto odpowiednio wynosi 99,98% w województwie warmińsko-mazurskim oraz 87,5% w województwie podkarpackim, podczas gdy stopień rozliczenia projektów wynosi odpowiednio 59% oraz 12%, podano również.

Asseco CE  

Asseco Central Europe (Asseco CE) odnotowało 4,82 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2015 r. wobec 7,43 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asbis 

Asbis Enterprises odnotował 6,94 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 1,44 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ronson Europe 

Ronson Europe odnotował 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asseco SEE 

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 9,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Asseco South Eastern Europe chce strategicznie skupić się na rozwoju segmentu płatności i stać się w tym obszarze ważnym graczem w regionie, poinformował prezes Piotr Jeleński. Rozwój tego biznesu ma następować zarówno organicznie jak i przez akwizycje. "Rynek płatności konsoliduje się, chcemy być elementem tego procesu. Wierzymy, że biznes płatniczy będzie długofalowo rósł na świecie. Rozwój w nim możemy prowadzić częściowo organicznie, ale na pewno także przez akwizycje" - powiedział Jeleński podczas konferencji prasowej. Dodał, że spółka prowadzi cały czas rozmowy na temat akwizycji.

Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2015 r. wzrósł o 18% r/r do 70,5 mln euro według stanu na połowę lipca, poinformował prezes Piotr Jeleński. "Nasz aktualny backlog to dobry wskaźnik i jesteśmy z niego zadowoleni. Teraz zarząd może koncentrować się na 2016 roku i kolejnych latach" - powiedział Jeleński podczas konferencji prasowej. Dodał, że portfel zamówień na III kw. br. wynosi 18 mln euro i jest o 23% wyższy rok do roku. "Na wzrost backlogu wpływ miały zarówno segment płatności jak i bankowy" - powiedział dyrektor finansowy spółki Marcin Rulnicki.

PBG  

Wierzyciele PBG w upadłości układowej głosowali za układem, wynika z komunikatu spółki. >>>>    

AC SA  

AC SA odnotowało 16,24 mln zł jednostkowego ego zysku netto w I półr. 2015 r. wobec 15,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Prokom, Bioton  

Prokom Investments zmniejszył swoje zaangażowanie w Biotonie do poziomu poniżej 10% poprzez sprzedaż na rynku regulowanym w drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę zobowiązań bankowych Prokomu, podała spółka. >>>>  

PZU, Alior Bank  

Prezes Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez PZU spółki Alior Bank. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów, podał Urząd. >>>> 

T-Mobile 

T-Mobile Polska uzyskało przychody wysokości 1,574 mld zł w II kwartale br., co oznacza wzrost o 3,4% w skali roku, podała spółka. Zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 591 mln zł i był wyższy o 0,3% w skali roku. >>>>  

JSW 

Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyprodukowały w I półroczu br. 7,7 mln ton węgla, w tym 5,4 mln ton węgla koksowego i 2,3 mln ton węgla do celów energetycznych. Plan na cały 2015 rok zakłada wyprodukowanie 16,4 mln ton węgla, a jego realizacja wydaje się być niezagrożona, podała spółka. >>>>  

Ronson 

Ronson spodziewa się, że III kwartał br. będzie pod względem liczby sprzedanych mieszkań podobny do drugiego, a w liczbie przekazanych mieszkań lepszy, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. W II kw. spółka sprzedała 224 mieszkania i przekazała 149. "Wygląda na to, że trzeci kwartał będzie na bardzo podobnym poziomie do drugiego jak chodzi o sprzedaż. W drugim sprzedaż była rekordowa i wyniosła 224 mieszkania. W ubiegłym roku po dobrym II kw. był III słabszy, teraz na pewno nie będzie słaby. Potwierdza to wynik sprzedażowy z lipca, kiedy sprzedaliśmy 105 mieszkań" - powiedział Łapiński podczas konferencji. "Jak chodzi o wolumen przekazywanych lokali nadal będzie z kwartału na kwartał rósł. Liczba przekazanych lokali w III kwartale będzie lepsza niż w II" - powiedział także. Dodał, że w całym roku spółka "na pewno" przekaże ponad 700 mieszkań, a dotychczasowa sprzedaż (410 mieszkań w I półroczu) przybliża do realizacji celu sprzedażowego 800 mieszkań w 2015 roku.

APS Energia 

Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej w ofercie APS Energia rozpocznie się 25 sierpnia, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych deklaracje w procesie budowania księgi popytu będą przyjmowane od 27 sierpnia. Wpływy z emisji do 1.730.000 akcji oferowanych serii E spółka szacuje na ok. 7,15 mln zł netto, podała APS Energia. >>>>  

ERG 

ERG przyjął strategię na lata 2015-2017, zakładającą m.in. zwiększenie rentowności EBITDA do 10-11% i rentowności netto do 4-5%. Spółka planuje rozwój mocy produkcyjnych, zwiększenie sprzedaży produktów wysokomarżowych i rozwój eksportu, poinformował prezes Robert Groborz. >>>>  

ERG liczy, że po dobrym początku roku spółka utrzyma zyskowność w całym 2015 r., poinformował prezes Robert Groborz. "W I kwartale był zysk i mam nadzieję, że do końca roku tę tendencję utrzymamy" – powiedział Groborz podczas konferencji prasowej. Ze względu na wahania cen surowców, obserwowane szczególnie w II kwartale br., nie jest możliwe stwierdzenie, czy przychody spółki utrzymają się na poziomie z 2014 r., zaznaczył prezes. "To trudne pytanie. Jeśli cena się tak waha, to trudno mówić o przychodach w złotówkach. Przychody w kolejnym roku również będą zależeć od tego, jak się będzie kształtowała cena surowca" – wskazał prezes. Utrzymanie dodatniego wyniku może w przyszłości oznaczać wypłatę dywidendy, jednak dopiero po zakończeniu realizacji strategii na lata 2015-2017.

Robyg 

Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 300 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 30 mln zł, podała spółka. "Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M) powiększonej o marżę. Odsetki będą wypłacane z dołu co sześć miesięcy poczynając od daty emisji. Obligacje zostały wyemitowane jako zabezpieczone (...)" - głosi komunikat. Cel emisji nie został określony. Ostateczny termin wykupu został ustalony na dzień 6 sierpnia 2019 roku z możliwością wcześniejszego wykupu przez spółkę, podano również.

Mercor 

Akcjonariusze Mercora zdecydowali o przeznaczeniu 16 mln zł z zysku za rok finansowy 2014/15 i lata ubiegłe na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,02 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powołała Joannę Makowiecką-Gaca, dotychczas pełniącą obowiązki prezesa zarządu, na prezesa zarządu spółki, podał Polimex. >>>>  

PGE 

Urząd Regulacji Energetyki (URE) ustalił korektę roczną kosztów osieroconych (rekompensat KDT) za 2014 rok należnych wytwórcom z grupy kapitałowej PGE na 559 mln zł, podała spółka. PGE uważa tę kwotę za bezsporną. "Zgodnie z decyzją prezesa URE wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych powstałych w jednostkach wytwórczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 2014 r. wynosi ok. (+)559 mln zł. PGE uważa tę kwotę za bezsporną" - głosi komunikat. Powyższa decyzja nie wpłynie na wysokość raportowanych przychodów i zysku GK PGE w 2015 r., podano również.