Sygnity

Sygnity odnotowało 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2014/15 r. (zakończonym 30 czerwca br.) wobec 4,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Sygnity na rok obrotowy 2015/2016 wynosi obecnie 156,6 mln zł, poinformował prezes Janusz R. Guy.>>>>  

Sygniy ocenia, że obserwowane odbicie w sektorze publicznym i zdolność firmy do utrzymywania dobrej rentowności powinny zaowocować wzrostem przychodów oraz zysków w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Janusz R. Guy. >>>>  

Immofinanz 

Immofinanz zdecydował o sprzedaży swoich aktywów logistycznych i prowadzi w tej kwestii rozmowy z zainteresowanymi podmiotami, podała spółka. Immofinanz podejmuje też działania aby "przywrócić możliwość wypłaty dywidendy, tak szybko jak to możliwe". "Segment logistyczny Immofinanz obejmuje ok. 1 mln m2 powierzchni pod wynajem i zróżnicowane projekty w zachodniej i wschodniej Europie w fazie developmentu. Większość obiektów zlokalizowana jest w Niemczech, a pozostałe w Polsce, na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Rosji" - czytamy w komunikacie.

Immofinanz odnotował stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 361,4 mln euro w roku finansowym 2014/15 (od 1 maja 2014 do 30 kwietnia 2015) wobec 72 mln euro zysku netto rok wcześniej (176,9 mln euro zysku z uwzględnieniem 100% Buwog), podała spółka. >>>>  

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 19,6% r/r do 420,8 mln zł w lipcu br., podała spółka. >>>>  

Pekaes, Grupa Innova 

Strada Holding – spółka z grupy Innova - złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad KH Logistyka, właścicielem 56,71% akcji w spółce Pekaes, podał Urząd. >>>> 

Apator 

Apator skorygował prognozę zysku netto na 2015 r. do 80 mln zł z 95 mln zł i utrzymał prognozę 790 mln zł przychodów w tym roku, podała spółka. >>>>  

Kernel 

Kernel ukończył zbiory upraw ozimych za rok finansowy 2016 z plonami wyższymi niż średnio na Ukrainie, podała spółka. Pszenica ozima została zebrana na 72 567 ha (19% całych zasiewów) ze średnim plonem na poziomie 5,1 t/ha (o 5% mniej r/r), co było powyżej oczekiwań zarządu i o 36% powyżej średniej dla Ukrainy, czytamy w komunikacie. Rzepak ozimy został zebrany na 9 565 ha (2% całych zasiewów) ze średnim plonem na poziomie 4,3 t/ha (w ubiegłym roku nie był uprawiany), co było powyżej oczekiwań zarządu i o 72% powyżej średniej dla Ukrainy, podano również.

CDRL  

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w lipcu o 25% r/r i wyniosły 10,48 mln zł. W okresie styczeń-lipiec przychody wyniosły 67,07 mln zł i były o 21% wyższe niż przed rokiem. >>>> 

MDI, Skystone Capital 

Walne zgromadzenie Skystone Capital, zwołane na 17 sierpnia br., ma zadecydować o emisjach nowych akcji. Dzięki emisjom akcji serii B i C do firmy może wpłynąć do 28,8 mln zł., natomiast akcje serii D zostaną skierowane do akcjonariuszy spółki MDI, w zamian za 100% jej akcji. W efekcie MDI będzie mogła wejść na główny parkiet GPW w Warszawie poprzez odwrotne przejęcie, podała spółka. >>>>  

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało aneks do umowy, zwiększający wartość programu emisji obligacji krótkoterminowych o 2 mld zł do 5 mld zł, podała spółka. "Na mocy podpisanego aneksu, Program emisji obligacji krótkoterminowych został zwiększony z 3 000 000 000 do 5 000 000 000 zł. W ramach programu PGNiG może emitować obligacje, które obejmowane będą przez spółki z grupy kapitałowej PGNiG do nominalnej kwoty 1 miliard zł, a także obejmować obligacje emitowane przez spółki do nominalnej kwoty 4 miliardów zł" - czytamy w komunikacie. Program jest elementem procesu optymalizacji zarządzania płynnością w ramach grupy kapitałowej PGNiG, podano także.

Alior Bank  

Alior Bank zawarł z Telekom Romania Mobile Communications (Telekom Romania MC) umowę o współpracy w zakresie świadczenia przez Telekom Romania MC usług pośrednictwa finansowego tj. oferowania wybranych produktów wspólnego przedsięwzięcia w swoich punktach sprzedaży, podał bank. Będzie to kontynuacja modelu działania banku i T-Mobile, w efekcie którego w maju 2014 r. została udostępniona na rynku polskim oferta T-Mobile Usługi Bankowe. >>>> 

Arcus, Arcus SI i Bonair 

Arcus S.A w konsorcjum z Bonair S.A. i Arcus Systemy Informatyczne podpisało umowę z Pocztą Polską na wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej poprzez udostępnienie usług biznesowych, podała spółka. Wartość kontraktu to ponad 14,9 mln zł. "Zarząd Arcus S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną przez strony umowę na "Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej poprzez udostępnienie usług biznesowych" dla Poczty Polskiej. Umowa pomiędzy Pocztą Polską a Konsorcjum firm Bonair S.A., Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. i Arcus S.A. została podpisana z datą 23 lipca br." - czytamy w komuniacie.

PKP Cargo

PKP Cargo, w ramach restrukturyzacji, otworzyło likwidację spółki zależnej AWT Rail PL sp. z o.o, podało PKP Cargo. >>>>  

Enea 

Enea zawarła warunkową umowę zakupu 100% udziałów w spółce, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36 MW, podała spółka. >>>>  

Arteria

Arteria nie potrzebuje zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do przejęcia Contact Center od grupy Orange. Włączenie spółki Contact Center do grupy Arteria powinno nastąpić jeszcze w tym miesiącu, poinformował prezes Marcin Marzec. „Fakt, iż nie musimy występować o zgodę UOKiK, znacząco przyspieszy włączenie Contact Center do grupy Arteria, co powinno nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Tym samym zwiększymy liczbę posiadanych stanowisk call center do 2000, spełniając wcześniejsze obietnice. Będziemy także w dalszym ciągu szukać potencjalnych celów akwizycyjnych w tym segmencie rynku – powiedział Marzec, cytowany w komunikacie. 

Arteria przydzieliła 9 000 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 9 mln zł w ramach programu emisji do kwoty 50 mln zł, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na zakup kolejnych call center, poinformował prezes Marcin Marzec. "Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych. Dodatkowe środki z emisji pozwolą nam przede wszystkim przyspieszyć finalizację kolejnych rozmów akwizycyjnych. Chcemy stać się zdecydowanym liderem rynku call center w Polsce. Poważnie myślimy też o wejściu na rynek niemiecki" - powiedział Marzec, cytowany w komunikacie. "Środki pozyskane z emisji obligacji serii F zostaną przeznaczone na dwa główne cele:
- częściowe sfinansowanie transakcji zakupu kolejnych (po zawarciu umowy z Grupą Orange na zakup Contact Center Sp. z o.o.) podmiotów z segmentu call center. Obecnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie; - optymalizacja finansowania w postaci przeznaczenia części środków pozyskanych z emisji obligacji serii F na spłatę obligacji serii D (termin zapadalności: 14.12.2015 r.) w celu poprawy struktury bilansu, poprawy wskaźników finansowych oraz zmniejszenia kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę" – czytamy w komunikacie.

Orphee  

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Orphee powołało w skład rady dyrektorów spółki Janusza Płocicę - na przewodniczącego rady - oraz Piotra Skrzyńskiego, Wojciech Suchowskiego, Krzysztofa Rudnika oraz Domingo Domingueza na członków rady, podała spółka. >>>>  

Budimex 

Oferty Metrostavu i Budimeksu, warte odpowiednio: 1 642,44 mln zł i 1 576,39 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniach na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S7 między Gdańskiem a Elblągiem (Koszwały, koniec obwodnicy Gdańska - Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo, początek obwodnicy Elbląga), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). >>>>  

Mirbud 

Mirbud rozpoczął, jako generalny wykonawca, budowę nowej hali produkcyjnej dla spółki Hoop Polska (Grupa Kofola), podała spółka. "Inwestycja potrwa 7 miesięcy a będzie przy niej pracować około 100 osób, między innymi z lokalnych firm budowlanych. W ramach umowy (…) spółka budowlana zbuduje nową halę produkcyjną wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Wartość umowy wynosi 17,3 mln zł netto" – czytamy w komunikacie.

CI Games  

Bandai Namco Entertainment America Inc. (Bandai Namco) kwestionuje skuteczność oświadczenia CI Games o wypowiedzeniu umowy dystrybucyjnej, podało CI Games, którego zarząd podtrzymuje stanowisko, że przedmiotowe oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wywołało skutek w postaci rozwiązania umowy z Bandai Namco. Pod koniec lipca CI Games USA Inc., jednostka zależna CI Games, złożyła oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy znaczącej zawartej z Bandai Namco Games America Inc., której przedmiotem była dystrybucja gier "Enemy Front" i "Lords of the Fallen" w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej. "Rozwiązanie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym, tj. z chwilą doręczenia Bandai Namco oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W ocenie zarządu spółki oraz w ocenie zarządu CI Games USA Inc. wypowiedzenie umowy nie wpłynie na sytuację finansową spółki, CI Games USA Inc. ani grupy kapitałowej spółki" – podawano wówczas.

Wielton 

Spółka zależna Wieltonu nabyła marki "Merker", "Viberti", "Cardi" a także część aktywów rzeczowych od Compagnia Italiana Rimorchi s.r.l. w upadłości, podała spółka. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 4,6 mln euro. >>>>  

Quercus TFI 

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydują o umorzeniu 2 336 536 akcji serii C oraz 889 137 akcji imiennych serii A, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 2 września. >>>> 

Tauron Polska Energia

Antoni Tajduś zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Tauron Polska Energia, podała spółka. >>>>  

Silvano Fashion Group  

Silvano Fashion Group odnotowało 2,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2015 r. wobec 5,03 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PHN  

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zawarł porozumienie rozwiązujące trzy umowy zawarte z Grupą Hochtief dotyczące wspólnej realizacji projektu City Tower, podała spółka. "W chwili obecnej" PHN zamierza samodzielnie kontynuować projekt City Tower. "Zakończenie współpracy pomiędzy spółką i Grupą Hochtief związane jest ze zmianą planów strategicznych Grupy Hochtief w Polsce" – czytamy w komunikacie.