Kruk, Presco 

Umowa inwestycyjna między Krukiem, a Presco zostanie podpisana do dnia 10 grudnia wobec pierwotnej daty 30 października, podały spółki. Kruk podpisał we wrześniu br. list intencyjny z Presco Group dotyczący zakupu 100% udziałów w spółce Presco Investments S.a r.l. i prawa do dysponowania portfelami wierzytelności w Polsce, posiadanymi przez spółkę oraz fundusz Presco Investment I NS FIZ za maksymalnie 220 mln zł. Ostatecznie podpisanie umowy sprzedaży udziałów uzależnione będzie od osiągnięcia przez spółkę i oferenta porozumienia w zakresie szczegółowych warunków takiej umowy. Strony listu intencyjnego ustaliły, że umowa inwestycyjna zostanie podpisana do 30 października 2015 roku. Kruk podał, że realizacja umowy inwestycyjnej uzależniona będzie od uzyskania zgody prezesa UOKiK na przejęcie zarządzania funduszem przez jego spółkę zależną, tj. Kruk TFI S.A., zgody prezesa UOKiK na przejęcie kontroli przez kupującego nad spółką oraz uzyskania zgody rady nadzorczej Kruka na zawarcie umowy inwestycyjnej.

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg), spółka zależna Kredyt Inkaso, wygrała licytację na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej około 44 mln zł oferowanego do sprzedaży przez Polkomtel, podało Kredyt Inkaso. "Umowa powinna być zawarta w ciągu 30 dni od zakończenia aukcji" – czytamy w komunikacie.

Czerwona Torebka, Merlin.pl 

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych umorzył postępowanie z wniosku wierzyciela Exorigo - Upos (wierzyciel 1) o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Merlin.pl, spółki zależnej Czerwonej Torebki. Tymczasem spółka "TM TOYS" (wierzyciel 2) złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Merlin.pl, wynika z komunikatu Czerwonej Torebki. >>>>  

Orco Property Group

Sąd Gospodarczy w Paryżu ogłosił zakończenie Planu Ochronnego Orco Property Group ze względu na całkowitą spłatę zobowiązań, podała spółka. "(…) zważywszy na całkowitą spłatę zobowiązań OPG w związku z Planem Ochronnym Sąd Gospodarczy w Paryżu ogłosił 26 października 2015 r. zakończenie Planu Ochronnego spółki" – czytamy w komunikacie. Wcześniej Orco zapowiedziało wycofanie swoich akcji z obrotu na GPW.

Sygnity  

Oferty konsorcjum Sygnity (pełnomocnik konsorcjum), Indra Sistemas z Hiszpanii oraz Ericpol została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na opracowanie, wykonanie i wdrożenie rozwiązania dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz jego jednostek terenowych zintegrowanej hurtowni danych, która stanowić będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego, podało Sygnity. Wartość brutto oferty konsorcjum wyniosła: 53,26 mln zł.

Asseco BS  

Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 8,18 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Marvipol, Torpol  

Projekt 03 - spółka zależna Marvipolu - zmieniła cenę w wezwaniu na akcje Torpolu na 11,8 zł na akcję z 11,79 zł wcześniej, podał Marvipol. >>>> 

Tauron 

Fitch Rating obniżył perspektywę ratingów Tauron Polska Energia do negatywnej ze stabilnej i podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu w walutach obcych i krajowej na poziomie BBB, podała agencja. >>>> 

Advadis, PBO Anioła 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki Advadis w upadłości likwidacyjnej oraz spółki PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej z dniem 16 listopada, podała giełda. Advadis był grupą dystrybucyjną, świadczącą usługi w branży piwowarskiej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych. PBO Anioła to spółka z branży budowlanej, która zadebiutowała na GPW w połowie 2011 roku. 

Budimex 

Budimex odnotował 54,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 47,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Budimeksu wynosił 7,43 mld zł na koniec września, podała spółka. Wcześniej Budimex informował, że wartość portfela na koniec czerwca br. wynosiła 6,99 mld zł. >>>>   

Budimex spodziewa się wzrostu dynamiki sprzedaży w 2016 r., ale intensyfikacji prac budowlanych spodziewamy się w 2017 r., a zatem - większej dynamiki sprzedaży i wzrostu całego rynku budowlanego, pomimo rekordowego obecnie poziomu portfela zamówień, poinformował prezes spółki Dariusz Blocher. >>>> 

- Budimex spodziewa się sprzedaży w segmencie deweloperskim w całym 2015 r. na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>>  

Żywiec 

Grupa Żywiec odnotował 135,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 88,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Idea Bank 

Idea Bank odnotował 85,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 121,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Idea Bank chce osiągać kwartalny wynik prowizyjny na poziomie 120-130 mln zł w tym i kolejnym roku. Bank liczy także na dalszą odbudowę wyniku odsetkowego i co najmniej utrzymanie marży odsetkowej na poziomie 3,2%, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak. >>>>  

Idea Bank nie planuje emisji obligacji do końca tego roku, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak. "Nasz program obligacji jest na 500 mln zł, wykorzystaliśmy z tego 210 mln zł i w tym roku już nie planujemy kolejnych emisji. Dla nas było ważne, by wyemitować obligacje rzędu 150-200 mln zł i to się stało. Uważam, że przy koszcie 3,15% to był bardzo dobry wynik. To nam zapewnia finansowanie na 7 lat i wzmacnia bazę kapitałową" - powiedział Augustyniak ISBnews.

Idea Bank celuje w zysk netto na poziomie 70 mln zł kwartalnie bez zdarzeń jednorazowych w kolejnych kwartałach. Ten rok grupa powinna zakończyć z zyskiem netto przekraczającym 300 mln zł, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak. Prezes ocenia, że zaliczenia w całości zysku za br. do kapitałów własnych pozwoli spełnić nowe wymogi kapitałowe, które będą obowiązywać od 2016 r. >>>> 

Radpol 

Radpol odnotowało 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKP Cargo 

PKP Cargo chce w ramach swojej strategii Cargo'20 zwiększyć pracę przewozową do 2020 r. do 40 mld tonokilometrów (tkm) z ok. 30 mld tkm obecnie, czyli o 33%, poinformował prezes Adam Purwin. >>>>  

Ogłoszona przez PKP Cargo strategia Cargo'20 nie wpłynie na politykę dywidendową i akwizycyjną spółki, wynika ze słów prezesa Adama Purwina. >>>>  

Grupa Jaguar 

Akcjonariusze Grupy Jaguar podjęli uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji ponad 6 mln akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla jej dotychczasowych akcjonariuszy, poinformowała spółka. >>>> 

Energa 

Energa uruchomiła największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW w gminie Czernikowo koło Torunia, podała spółka. Do 2020 r. Energa chce zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w posiadanych mocach wytwórczych do 60%. >>>>  

Gekoplast

Gekoplast kończy prace nad prospektem emisyjnym i liczy, że przeniesie swoje notowania na główny parkiet GPW z NewConnect na początku przyszłego roku. Przeniesienie odbędzie się bez emisji nowych akcji, poinformował prezes Piotr Górowski. >>>>  

iAlbatros, SMT  

iAlbatros - spółka z grupy SMT - podpisała list intencyjny z Havas Voyages, dotyczący udostępnienia technologii do rezerwacji hotelowych dla korporacyjnych klientów biura podróży. Szacowana wartość planowanych rezerwacji będzie stopniowo wzrastała od 50 mln do 150 mln euro rocznie, poinformował prezes iAlbatros SAS oraz wiceprezes SMT Moncef Khanfir. "Mamy bardzo ambitne plany związane z rozwojem międzynarodowym. Pozyskanie tak dużego klienta to dla nas przesłanka, aby sądzić, że jesteśmy w stanie pozyskiwać podobne budżety na całym świecie" - powiedział Khanfir, cytowany w komunikacie. Havas Voyages należy do największych agencji podróży na rynku francuskim i obsługuje zarówno klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Trakcja 

Trakcja PRKiI zawarła umowę na budowę dwóch wiaduktów w ramach modernizacji linii kolejowej Wrocław - Poznań, w Poznaniu i Mosinie, za łącznie ok. 38,7 mln zł netto, podała spółka.  >>>> 

Marka

Marka zdecydowała o emisji obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej do 1 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem emisji obligacji przez spółkę jest maksymalnie 1 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii K, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 tys. zł każda" - czytamy w komunikacie. Cel emisji nie został określony.

Mostostal Warszawa 

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras odstąpiło w części niewykonanej od umowy na realizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku z przyczyn, za które "wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający" - podał Mostostal. Wartość kontraktu wynosiła 275,36 mln zł brutto zaś zaawansowanie robót na dzień 30 września 2015 roku wynosiło około 80%. Wcześniej od umowy odstąpił zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.