W ocenie Komisji, dokonywanie obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przed sądem rejestrowym oraz sądem cywilnym kwestii podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki odbywa się w warunkach, w których inwestorzy nie mają wiedzy w zakresie dotyczącym udziału posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym oraz nie mogą dokonać prawidłowej ich wyceny. 

"Mając to na uwadze, w dniu 3 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zażądała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje SA na okres od dnia 3 listopada 2015 r. do końca dnia 3 grudnia 2015 r." - czytamy w komunikacie.

KNF informuje również, że 28 października 2015 r. przewodniczący Komisji wniósł skargę na postanowienie referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 października 2015 roku dotyczące wpisu zmian w statucie spółki Platynowe Inwestycje SA na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 25 września 2015 r.

"(...) Zmiany te polegały przede wszystkim na podwyższeniu kapitału zakładowego, w zamian za wkład niepieniężny, o kwotę 110 000 000 zł poprzez emisję 220 000 000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o." - podała Komisja.   

Jednocześnie Komisja poinformowała, że 30 października 2015 r. KNF  wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie żądania od GPW w Warszawie wykluczenia z obrotu akcji spółki Platynowe Inwestycje, a w dniu 2 listopada 2015 r. Przewodniczący Komisji przystąpił do postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w sprawie zaskarżenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platynowe Inwestycje SA z dnia 25 września 2015 r.

Cena emisyjna akcji serii F została określona na 0,85 zł za akcję. Przedmiotem wkładu niepieniężnego było 3 600 000 udziałów reprezentujących 96% kapitału zakładowego spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. Wkład niepieniężny wyceniony został przez biegłego rewidenta w dniu 31 lipca 2015 r. na 256 572 000 zł.

"W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego wycena wartości przedmiotowego aportu budzi istotne wątpliwości i powinna zostać poddana weryfikacji" - czytamy w komunikacie.  

Jak wyjaśnia Komisja ze sprawozdania finansowego spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o., wynika, że jej aktywami jest w zasadzie wyłącznie 100% udziałów spółki Srebrne Inwestycje 2 Sp. z o.o. Aktywami natomiast spółki Srebrne Inwestycje 2 Sp. z o.o. są w zasadzie wyłącznie obligacje imienne serii A wyemitowane przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. o wartości nominalnej 200.000.000 zł. Oznacza to w uproszczeniu, że jedynym majątkiem wnoszonym przedmiotowym aportem do spółki Platynowe Inwestycje SA jest dług wnoszącego ten aport, tj. obligacje spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 

"(...) w związku ze wskazanymi zastrzeżeniami, KNF postanowieniem z dnia 30 października 2015 wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie żądania od Giełdy Papierów Wartościowych, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wykluczenia z obrotu akcji spółki Platynowe Inwestycje SA. Postępowanie to dotyczy opisanych powyżej okoliczności i ma na celu ustalenie zasadności utrzymywania w obrocie akcji spółki, której kapitał zakładowy został podwyższony ponad 118 krotnie, w kwestionowany przez Komisję, opisany powyżej sposób" - czytamy także.  

Komisja sprzeciwia się aprobowaniu opisanej powyżej praktyki i uznaje ją za niedopuszczalną i szkodzącą interesowi rynku kapitałowego w Polsce. Z tego względu, w ocenie Komisji, podjęcie powyższych środków prawnych na obecnym etapie należy uznać za uzasadnione. Działanie to ma również na celu zwrócenie uwagi na problem realnego pokrycia kapitału zakładowego w spółce publicznej i służy zapewnieniu ochrony interesów inwestorów oraz prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, podano również.  Jednocześnie KNF podkreśliła, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 6 NWZ spółki Platynowe Inwestycje powstała z dniem 21 października 2015 r., możliwość żądania przez akcjonariuszy mniejszościowych przymusowego odkupu akcji tej spółki. 

"Żądanie takie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. Cena za jedną akcję w ramach przymusowego odkupu obliczana jest zgodnie z art. 79 ust 1-3 tej w/w ustawy i w przypadku spółki Platynowe Inwestycje SA, na dzień 3 listopada 2015 r. wynosi 6,16 zł." - czytamy także.  Spółka Platynowe Inwestycje jest notowana na GPW od września 2008 roku.