"W ocenie KNF złożona sytuacja finansowa większości kas oraz skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości przedstawianych informacji na temat sytuacji finansowej kas, w celu realnej oceny kondycji finansowej sektora. Dlatego nieuniknione jest na obecnym etapie wprowadzenie spójnych rozwiązań i standardów. KNF może realizować swoje zadania nadzorcze przede wszystkim w oparciu o informacje pozyskiwane od podmiotów nadzorowanych. Jakość i rzetelność tych informacji jest kluczowa dla podejmowania właściwych decyzji" - czytamy w komunikacie. 

W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności. Mniejsze kasy spełniające jednocześnie dwa kryteria – suma bilansowa poniżej 50 mln zł oraz liczba członków poniżej 10 tys. – mogą nie stosować postanowień zawartych w rozdziale V rekomendacji, podano także.

"W rekomendacji zostały poruszone m.in. następujące kwestie, które w opinii KNF są na obecnym etapie najistotniejsze dla rozwoju sektora SKOK:
- zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych,
- zasady wyceny oraz ujawnień posiadanych przez kasy skryptów dłużnych,
- zasady wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa wydzielanych z majątku SKOK,
- zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności,
- zasady rozliczania połączeń SKOK,
- zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny" - czytamy także.

Projekt rekomendacji był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, Kasą Krajową (w trybie art. 62 ust. 2 ustawy o skok), Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU), podała również Komisja. 

>>> Czytaj też: 54,7 mld zł deficytu. Rząd omówił projekt budżetu na 2016 r.