PGNiG 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA powołało 29 grudnia 2015 r. nowych członków Rady Nadzorczej Spółki - poinformowała spółka w komunikacie. >>>>  

JSW  

EDF Paliwa zdecydowała się nie przedłużać umowy na zakup węgla do celów energetycznych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) poza obowiązujący obecnie okres, tj. do końca 2017 r., podała JSW. >>>>  

Czerwona Torebka, Merlin.pl 

Merlin.pl rozpocznie sprzedaż w ciągu kilku tygodni, w ramach dzierżawy przez Topmall, podał właściciel serwisu - Czerwona Torebka.>>>>  

Wawel 

Wawel kontynuuje współpracę z Jeronimo Martins Polska - właścicielem sieci sklepów Biedronka, podała spółka. Pod koniec października Wawel sygnalizował, że współpraca ta może zostać zerwana. >>>>  

Polnord  

Prezes Polnordu Piotr Wesołowski oraz członek zarządu Tomasz Sznajder złożyli rezygnację z zajmowanych stanowisk ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. W połowie grudnia złożyli oni rezygnacje ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r. >>>>   

Marvipol 

Marvipol zawarł z RM Inwestycje umowę sprzedaży 100% udziałów Robo Wash za cenę 8 mln zł, podała spółka. Wskutek zbycia tych udziałów, Marvipol zakończył działalność w obszarze obsługi myjni samochodowych. >>>>  

Energa 

Rada nadzorcza Energi powołała w skład zarządu V kadencji z dniem 4 stycznia 2016 roku Dariusza Kaśków, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu, Mariusza Rędaszka - na wiceprezesa zarządu ds. finansowych i Romana Pionkowskiego - na wiceprezesa zarządu ds. strategii rozwoju, podała spółka. RN nie wybrała wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych. >>>>  

Cyfrowy Polsat 

Eileme 2 AB - spółka zależna Cyfowego Polsatu - umorzy niepodporządkowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r., podał Cyfrowy Polsat. Umorzenie obligacji ma nastąpić 1 lutego 2016 r. "Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym informuje o doręczeniu obligatariuszom w dniu 30 grudnia 2015 r. przez jej spółkę zależną - Eileme 2 AB (publ) (Eileme 2) - zawiadomienia o umorzeniu (ang. notice of redemption) wszystkich wyemitowanych przez Eileme 2 niepodporządkowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy euro oraz 11⅝% dla transzy USD" - czytamy w komunikacie.

Agrowill 

Agrowill Group zawarł umowę kredytową na 39 mln euro z konsorcjum DNB i Swedbanku, poinformowała spółka. "Kredyt w wysokości 39 mln euro będzie wykorzystywany do sfinansowania bieżących projektów" - czytamy w komunikacie. Banki zrefinansowały całość portfela wierzytelności o wartości 33 mln euro, oraz dodatkowo udzieliły kredytu na 6 mln euro. "Dodatkowy kredyt długoterminowy, a także korzystniejsze harmonogram spłaty zobowiązań pozwoli przeznaczyć do 16 mln euro na strategiczne cele" - podano także. Zawarta umowa pozwoli na osiągnięcie oszczędności w wysokości 10 mln euro w ciągu 4 lat na obsłudze zadłużenia, szacuje spółka.

ABC Data 

ABC Data wprowadziła do oferty rozwiązania zapewniające płynną obsługę oraz bezpieczeństwo gromadzonych w chmurze plików, podała spółka.>>>>  

Redan 

Sieć dyskontowa TXM textilmarket powiększyła się w drugiej połowie grudnia na rynku rumuńskim o 3 nowe placówki i planuje dalszy rozwój w tym kraju, zapowiedział wiceprezes TXM Robert Kwiecień. Dwa sklepy zlokalizowane są w miejscowości Timisoara, trzeci w Targu Mures. >>>>  

Budimex

Oferta konsorcjum Budimeksu (lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman, warta 275,19 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, podała spółka.  Przetarg prowadzą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Termin rozpoczęcia robót przypada do 30 dni po dacie podpisania umowy, termin zakończenia - 36 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, czytamy w komunikacie. 

Kopex 

Kopex podpisał porozumienie o współpracy z Jurgińskimi Zakładami Budowy Maszyn (JurMasz). Oba podmioty chcą wspólnie produkować i oferować maszyny i urządzenia górnicze na rynku rosyjskim, podała spółka. >>>>  

Qumak 

Oferta konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne (lider) oraz TA Poland i Qumaka została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zakup sprzętu komputerowego dla grupy zakupowej PKP, podało Centralne Biuro Zamówień PKP PLK. >>>>  

Rovese 

Rovese ma umowę z Bankiem Pekao dotyczącą programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200 mln zł, podała spółka. "Umowa przewiduje jednorazową lub wielokrotne emisje obligacji przez emitenta, gdzie bank będzie organizował i przeprowadzał obsługę emisji obligacji emitenta na rynku niepublicznym" - czytamy w komunikacie.

Kruk 

Kruk podjął uchwałę w sprawie ustalenia III programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka. Środki pieniężne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia spółki lub na finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje. "W związku z realizacją programu emitent sporządził prospekt emisyjny podstawowy. Prospekt emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie został w dniu dzisiejszym przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos 

Grupa Lotos podpisała umowę na sprzedaż paliw płynnych w 2016 roku na rzecz BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski poprzez oddział BP Europa SE Oddział w Polsce o szacunkowej wartości netto ok. 1,33 mld zł, podała Grupa Lotos. W okresie od 31 grudnia 2014 do 30 grudnia 2015 r. Grupa Lotos podpisała z grupą kapitałową BP umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 1,91 mld zł, podano również.

Vistal 

Vistal Construction - spółka z grupy kapitałowej Vistal - podpisała z Visteel umowę ramową ws. sprzedaży stali przez Visteel. Szacowana wartość umowy wynosi pomiędzy 20, a 30 mln zł netto, podał Vistal. "Umowa ramowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Umowa ramowa nie przewiduje kar umownych i została zawarta na czas określony, tj. na jeden rok" - czytamy w komunikacie. 

Everest Investments 

Prospekt emisyjny Everest Investments, sporządzony w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji stanowiących łącznie 85,52% kapitału i głosów, został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, podała spółka. >>>>