KGHM 

KGHM Polska Miedź stwierdził, że zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów, podała spółka. >>>>  

Enea 

Rada nadzorcza Enei powołała z dniem 7 stycznia 2016 roku Mirosława Kowalika na stanowisko prezesa, a Wiesława Piosika na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych, podała spółka. Obowiązki wiceprezesa ds. handlowych czasowo obejmie członek rady nadzorczej Sławomir Brzeziński. >>>>  

PKP PLK

Rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe powołała Antoniego Jasińskiego do pełnienia obowiązków prezesa na okres trzech miesięcy i zapowiedziała przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i dyrektora ds. finansowych, podały PKP PLK.>>>>  

PKN Orlen

PKN Orlen podpisał z Rosneft Oil Company aneks do umowy, zawartej 1 lutego 2013 r., na dostawy ropy naftowej do PKN Orlen w ilości od 18 mln ton do 25,2 mln ton. Przewidywana maksymalna wartość dostaw, w obecnych warunkach rynkowych, do 31 stycznia 2019 roku wyniesie ok. 26 mld zł, podała spółka. >>>> 

Famur 

Famur podpisał z udziałowcami Elgór+Zamet Sp. z o.o. umowę inwestycyjną dotyczącą fuzji, podała spółka. W I etapie obejmie 29% udziałów za 4,06 mln zł. "Strony założyły i uzgodniły, że realizacja inwestycji nastąpi w dwóch fazach, tj.:
- poprzez nabycie przez Famur pakietu 58 udziałów E+Z stanowiących 29% kapitału zakładowego oraz uzyskanie kontroli w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; oraz
- przeprowadzenie połączenia Famur i E+Z" - czytamy w komunikacie.
Strony uzgodniły, że wartość 100% udziałów E+Z wynosi 14 mln zł.

BOŚ Bank 

Bank Ochrony Środowiska wyemitował obligacje podporządkowane serii W o łącznej wartości 32,5 mln zł w celu poprawy wskaźników wypłacalności. Dniem wykupu obligacji jest 30 grudnia 2022 roku, podał bank. "Emisja obejmuje 32 500 sztuk obligacji serii W o łącznej wartości 32 500 000 złotych i kodzie ISIN PBOS0000266. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1 000,00 zł. Cena emisyjna obligacji wynosi 1 000,00 zł"- czytamy w komunikacie.

Libet 

 Libet podtrzymał plan nabycia 50% udziałów w spółce Gerwing Sachsen, z którą podpisał odpowiedni list intencyjny pod koniec września 2015 r., podała spółka. "Aktualnie trwają prace związane z finalizacją projektu i zamknięciem transakcji, których zakończenie planowane jest najpóźniej na koniec pierwszego kwartału 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

PEManagers

MCI.EuroVentures, fundusz zarządzany przez grupę Private Equity Managers (PEManagers) podpisał umowę nabycia 100% akcji spółki Mobiltek - właściciela Dotpay, podał fundusz.>>>> 

Comp, Hyperion 

Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS) - spółka zależna Hyperionu - wyemitowała 10 tys. obligacji serii C po cenie emisyjnej 1 000 zł i łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, w całości objętych przez spółkę Comp, podał Hyperion. Termin wykupu obligacji przypada na lipiec 2016 r.>>>>  

Robyg 

Robyg złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie przez Robyg oraz NCRE II Investments Limited (NCR) wspólnego przedsiębiorcy Robyg Praga Investment II Sp. z o.o., podał urząd. Wniosek wpłynął 28 grudnia, sprawa jest w toku.

GetBack  

Zarząd GetBack przyjął uchwały w sprawie przydziału 25 650 obligacji serii trzech serii o łącznej wartości nominalnej 25,65 mln zł, podała spółka. Obligacje serii U w liczbie 10 tys. to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz nie mają formy dokumentu. Również obligacje serii W w liczbie 10 tys. mają termin wykupu na dzień 30 czerwca 2016 r. "Obligacje serii Z, są to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz nie mają formy dokumentu" - podała spółka w komunikacie.

Veniti  

Veniti chce skupić się m.in. na opracowaniu i rozwoju autorskich rozwiązań informatycznych dostępnych na urządzenia stacjonarne i mobilne, a także planuje rozwój przez przejmowanie lub łączenie się z podmiotami polskimi lub zagranicznymi w perspektywie najbliższych 2-3 lat, podała spółka.>>>>   

7R Logistic 

7R Logistic wyemitowała obligacje serii PLN3 o wartości nominalnej 3,75 mln zł. Obligacje zostały objęte w całości przez spółkę zależną od emitenta, podała spółka. "Spółka 7R Logistic S.A. wyemitowała 75 obligacji imiennych serii PLN3, a wartość nominalna jednej obligacji jest równa cenie emisyjnej obligacji i wynosi 50 tys. zł" - podano w komunikacie. Obligacje nie są zabezpieczone, a dzień wykupu został ustalony na 1 stycznia 2018 r. "Celem emisji obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności spółki" - podano także w komunikacie.

Elektrobudowa 

Jacek Faltynowicz złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki oraz pełnienia funkcji prezesa zarządu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r., poinformowała spółka. >>>>  

TXM, Redan 

Zarząd TXM - spółki zależnej Redanu - złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego TXM, podał Redan. >>>>