Ferrum otrzymało informację od instytucji finansujących - Banku Millennium, ING Banku Śląskiego oraz mFaktoring - o wejściu w życie ugód dotyczących ostatecznych warunków spłaty wymagalnych zobowiązań finansowych, podała spółka.

"Wydanie przez banki potwierdzenia wejścia ugód w życie nastąpiło wraz z jednoczesnym zobowiązaniem Ferrum przez banki, pod rygorem wygaśnięcia ugód, do:

1.Doręczenia do dnia 22 stycznia 2016 r. potwierdzenia przez zarząd spółki ustanowienia uzgodnionych z bankami hipotek na zabezpieczenie wierzytelności mFaktoring.

2.Doręczenia do dnia 31 stycznia 2016 r. oświadczenia o wysokości limitu kupieckiego udzielonego emitentowi.

3.Doręczenia do dnia 15 lutego 2016 r. oświadczenia o wysokości limitu gwarancyjnego udzielonego emitentowi.

4. Uzgodnienia do dnia 31 marca 2016 r. z istniejącym wierzycielem zabezpieczonym na zapasach spółki wyodrębnienia tego majątku oraz uzgodnienia z bankami do dnia 31 marca 2016 r. treści oraz zawarcia umów zabezpieczenia (w formie umów zastawu) wierzytelności objętych ugodą na określonych w ugodzie zapasach" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zmieniono ugody w ten sposób, iż wprowadzono zobowiązanie spółki do spłaty w terminie wskazanym przez bank, nie krótszym niż 3 dni robocze od daty otrzymania wezwania tego banku, całej kwoty wierzytelności przysługującej danemu bankowi z ugody jeśli dojdzie do zmiany kontroli nad emitentem; lub dojdzie do rozporządzenia wszystkimi lub prawie wszystkimi aktywami spółki.

Ferrum podpisało 23 grudnia 2015 r. porozumienia z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Millennium i mFaktoring, określające dla spółki nowy model restrukturyzacji zadłużenia w wysokości odpowiednio 30,7 mln zł (wobec ING), 26 mln zł (wobec Millennium) i 43,5 mln zł oraz 0,65 mln zł (wobec mFaktoring). Termin ostatecznej spłaty wydłużono do 31 grudnia 2020 r.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.