"Na przyznaną spółce ocenę wiarygodności kredytowej wpływ miała m.in. jej silna pozycja na stosunkowo stabilnym rynku paliw płynnych w Polsce, większościowy udział Skarbu Państwa w akcjonariacie i związane z tym relatywnie wysokie prawdopodobieństwo wsparcia w sytuacji kryzysowej, a także sprzyjające w ostatnim czasie otoczenie makroekonomiczne. Utrzymywanie się w ciągu ostatnich kwartałów korzystnych marż rafineryjnych umożliwiło spółce generowanie wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz poprawę znormalizowanych wyników finansowych. Przyczyniło się to m.in. do istotnego spadku relacji długu oprocentowanego netto do EBITDA" - czytamy w uzasadnieniu. 

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast wysoką wrażliwość spółki na zmiany czynników makroekonomicznych - w tym w szczególności na wahania cen ropy oraz kursów walut obcych. Agencja zwraca także uwagę na wciąż wysoki udział kapitału obcego w strukturze pasywów spółki, będący efektem przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycji w rozwój mocy rafineryjnych oraz w aktywa wydobywcze. 

"Na kształtowanie się ratingu Grupy Lotos w perspektywie średnioterminowej istotny wpływ będzie miała m.in. wielkość realizowanych przez spółkę w kolejnych latach nakładów inwestycyjnych. EuroRating oczekuje przy tym, że spółka będzie dążyć do ponownego zwiększenia udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów, czemu sprzyjać może m.in. kontynuowanie realizowanej dotychczas polityki niewypłacania dywidend dla akcjonariuszy" - czytamy dalej.

Agencja podkreśla, że rating dla Grupy Lotos ma charakter ratingu niezamówionego i został nadany przez agencję ratingową EuroRating w związku z włączeniem spółki przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji z dnia 18 marca 2016 r. w skład indeksu WIG20.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.