Wakacje kredytowe 2024

Wnioski o zbadanie zgodności z konstytucją tych nowelizacji - jak podała w piątek Kancelaria Prezydenta - zostały skierowane w trybie kontroli następczej.

Nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom została uchwalona przez Sejm 12 kwietnia. Zakłada przedłużenie wakacji kredytowych także na 2024 rok. Raty kredytu mieszkaniowego - jak przewidują zmienione przepisy - będzie można zawiesić dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia.

Reklama

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, którą Sejm uchwalił 12 kwietnia, nakłada na duże firmy obowiązek ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji w podziale na poszczególne kraje. Taki obowiązek będą miały jednostki dominujące najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tych jednostek przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 mln zł, oraz jednostki samodzielne, jeżeli ich przychody przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 mln zł.

Z kolei nowelizacja ustawy – jak podała Kancelaria Prezydenta - Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, którą Sejm uchwalił 20 marca, wprowadza ochronę dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Ochrona ta dotyczy zakresu stosowania klauzul niedozwolonych, udzielania pożyczki na podstawie Kodeksu cywilnego, udzielania kredytu na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim i udzielania pożyczki lombardowej.

Do TK trafi też nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, uchwalona przez Sejm 12 kwietnia. Rozszerza ona katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace m.in. o wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi, np. tytoń do żucia czy tabakę. System Track&Trace ustanowiony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. gromadzi dane dotyczące przemieszczania, zamawiania, fakturowania oraz płatności za papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów.

W TK ma być też zbadana ustawa zmieniająca nowelę ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, którą Sejm uchwalił 12 kwietnia. Pierwotnie zmiany te miały obowiązywać od 1 maja 2024 r., ale - zgodnie z nowelizacją - termin ten przesunięto na 1 maja 2025 r. Ustawa ta liberalizuje przepisy dotyczące poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków przy użyciu urządzeń technicznych i elektronicznych. (PAP)