PKO Bank Hipoteczny (PKO BH) wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. W procesie budowy księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje nabycia na łączną kwotę 681,5 mln zł. Inwestorzy krajowi obejmą blisko 75% emisji, podał bank.

"Cieszymy się, że druga benchmarkowa emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Wyniki subskrypcji potwierdzają, że rynek docenia naszą dbałość o wysoką jakość rejestru zabezpieczenia listów zastawnych" - powiedział prezes PKO BH Rafał Kozłowski, cytowany w komunikacie.

Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 681,5 mln zł złożyło 23 inwestorów. Oznacza to, że popyt w relacji do wartości emisji wyniósł 136%. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne banku znaleźli się zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Inwestorzy krajowi obejmą blisko 75% emisji - udział OFE w emisji to 37%, banków - 30%, TFI - 29%, a towarzystw ubezpieczeniowych - 4%.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln zł i oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 0,59 p.p., która została ustalona w procesie budowy księgi popytu.

"Bank planuje, że listy zastawne tej emisji będą notowane na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot" - czytamy w komunikacie.

Listy zastawne zostaną wyemitowane 17 czerwca 2016 r. PKO Bank Hipoteczny przewiduje, że pierwszym dniem notowań listów zastanych nowej emisji będzie 29 czerwca 2016 r.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych i stanowią jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie, podkreślono.

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi. W kwietniu 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł, a oprocentowanie listów zastawnych zostało ustalone na poziomie 0,65 p.p. ponad WIBOR 3M. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.

(ISBnews)