Zysk operacyjny wyniósł 1,47 mln zł wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,84 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 19,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 1,91 mln zł wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2016 grupa kapitałowa Próchnik S.A. zrealizowała przychody w wysokości 27 836 tys. zł, które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o ponad 40%, a szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż powyższa dynamika była wyższa niż dynamika całego rynku" - czytamy w raporcie.

Osiągnięte wyniki finansowe odpowiadały założeniom budżetowym przyjętym na rok bieżący. Wzrost kosztów związanych ze znaczącym zwiększeniem zatrudnienia w salonach sprzedaży oraz centrali spółki przełożył się na skokowy wzrost przychodów. Podejmowane działania outsourcingowe (księgowość, kadry, magazyn) generowały dodatkowe koszty, które zostaną zmitygowane do końca bieżącego roku budżetowego. Niemniej spółka poprawiła osiąganą marżę brutto (56,5% w 2015 r. do 58,6% w roku 2016), przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży o 40% (8 mln PLN), podano również.

"W opinii zarządu, zrealizowane wyniki potwierdzają słuszność przyjętej strategii rynkowej, zgodnie z którą sprzedaż realizowana jest poprzez zoptymalizowaną sieć salonów offline oraz wyspecjalizowany kanał online a produkt oferowany jest po konkurencyjnych i porównywalnych z ofertą konkurencji cenach. W omawianym okresie nastąpiła także poprawa efektywności zarządzania kapitałem obrotowym. Istotnie zwyżkowały oba wskaźniki płynności a wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 33,4% wobec 46,4% na koniec czerwca 2015 roku" - czytamy dalej.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.). W 2015 r. miała 44,67 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)