Braster

Braster dokonał przydziału 105 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł w ofercie publicznej, podała spółka. "Zarząd Braster SA [...] podjął uchwałę w sprawie dojścia emisji do skutku i przydziału wszystkich oferowanych obligacji serii A, tj. 105 000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,- zł każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej 10 500 000,- zł wyemitowanych przez emitenta na podstawie uchwały z dnia 14 listopada 2016 roku" – czytamy w komunikacie.

Vantage Development

Vantage Development z dniem 30 grudnia 2016 roku wykupi przedterminowo wszystkie nieumorzone ani nie pozostające własnością spółki obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 24,53 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Vantage dokonał przydziału 500 tys. szt. obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, z których 18 mln zł przeznaczonych będzie na wykup serii H.

GPW

Reklama

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawe (GPW) w związku z ofertą publiczną obligacji serii D i E, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną obligacji serii D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji serii D i E" – czytamy w komunikacie.

CD Projekt

Akcjonariusze CD Projekt wyrazili zgodę na skup akcji własnych spółki w celu umorzenia za maksymalnie 250 mln zł, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

Feerum

Feerum odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2016 r. wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zakontraktowany portfel zamówień Feerum wynosi obecnie ok. 38,4 mln zł na 2016/2017 r., natomiast potencjalny portfel na ten okres - 65 mln zł, podała spółka.>>>>

Kopex

Kopex odnotował 31,81 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Kopeksu podjął uchwałę w sprawie ustalenia i uruchomienia programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować oprocentowane, zabezpieczone obligacje zwykłe imienne na łączną kwotę do 200 mln zł, podał Kopex. Decyzje o emisji (jednej lub kilku), przeprowadzanych w trybie niepublicznym, spółka może podjąć do 31 lipca 2017 r. >>>>

Akcjonariusze Kopeksu wyrazili zgodę na obciążenie majątku spółki w formie zastawów na rzecz banków finansujących oraz TDJ (inwestora), a także na ustanowienie programu emisji obligacji na kwotę do 200 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym. >>>>

Eurocash

Eurocash zawarł z Marie Brizard Wine & Spirits Polska (MBWS) jako dostawcą oraz Eurocash Serwis jako dystrybutorem umowę zwiększającą wielkość dystrybucji napojów alkoholowych, podała spółka. "Umowa stanowi kontynuację współpracy pomiędzy Grupą Eurocash i MBWS oraz zwiększa wielkość dystrybucji produktów oferowanych przez MBWS przez Grupę Eurocash" – czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Po jego upływie przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, pod warunkiem, że żadna ze stron nie zgłosi zamiaru zakończenia współpracy, podano także.

Polnord

Polnord zdecydował o emisji nie więcej niż 30 000 obligacji na okaziciela serii NS4, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. "Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. [...] Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia spółki" - czytamy w komunikacie.

Altus TFI

Altus TFI zamierza skupić w celu umorzenia 2 641 683 akcji własnych po 16 zł za sztukę, podała spółka. "Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się w dniu 6 grudnia 2016 r. i zakończy w dniu 12 grudnia 2016 r." - czytamy w komunikacie. Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 2 641 683 akcje spółki, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 4,53 % kapitału zakładowego Altus TFI, podano także.

Indata

Indata odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

LiveChat Software

LiveChat Software odnotował 9,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. r. fin. 2016/2017 wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kernel Holding

Kernel Holding odnotował 62,94 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r. fin. 2016/2017 wobec 23,9 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso odnotował 1,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2016/2017 (1 kwietnia 2016 - 30 września 2016) wobec 15,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bumech

Bumech odnotował 1,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Celon Pharma

Celon Pharma odnotowało 35,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2016 r. wobec 29,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

4Mobility

4Mobility - rozwijająca sieć samoobsługowych wypożyczalni samochodów typu car sharing - rozbudowała swoją sieć o kolejne bazy wynajmu, poinformowała spółka. Na terenie Warszawy dostępnych jest już 20 punktów usługi. >>>>

Warimpex

Warimpex oczekuje kontynuacji potywnego trendu i liczy, że działalność obrotowa w całym roku będzie dodatnia, poinformował prezes Franz Jurkowitsch. >>>>

Warimpex odnotował 1,65 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Coal Energy

Coal Energy odnotowało 3,3 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r. obr. 2016/2017 (1 lipca - 30 września 2016 r.) wobec 0,58 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

IMS

Rada nadzorcza IMS pozytywnie zaopiniowała propozycję ceny skupu 300 tys. akcji własnych spółki po cenie 2,7 zł za akcję w ramach II Transzy Programu Skupu, podano w komunikacie. >>>>

IMS podtrzymuje swoje cele średnioterminowe i prowadzi "rozważne" prace nad potencjalną akwizycją w Polsce lub na rynkach międzynarodowych, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>>

Abadon Real Estate

Akcje Abadon Real Estate (dawniej Variant) wracają do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 1 grudnia br., po rocznej przerwie. Zawieszenie notowań akcji spółki było związane z jej reorganizacją i zaniechaniem dotychczasowej działalności, podał Abadon. >>>>

Getback

Getback podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii GR o łącznej wartości nominalnej 3,36 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

Archicom

Archicom wprowadził 132 mieszkania na nowym osiedlu Forma we Wrocławiu, poinformowała spółka. Docelowo projekt zakłada budowę 500 mieszkań, podano również. >>>>

Fortum

Fortum dostarczy technologię wtórnej redukcji emisji tlenków azotu (SNCR – Selective Non-Catalytic Reduction), dla dwóch kotłów węglowej elektrociepłowni EDF w Krakowie. Montaż na pierwszym z kotłów odbędzie się w 2017 r., a na drugim - w 2018 r, podała spółka. >>>>

Kruk

Zapisy w pierwszej emisji obligacji publicznych w ramach IV programu emisji obligacji firmy Kruk rozpoczną się w czwartek, 1 grudnia, poinformowała spółka. Zapisy potrwają do wyczerpania puli oferowanych obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 40 mln zł, podano także. >>>>

InvestCapital Malta Ltd. - podmiot zależny Kruka - zawarł umowę z podmiotem należącym do grupy Carrefour w Hiszpanii - Servicios Financieros Carefour dotyczącą zakupu portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 183 mln euro (ok. 807 mln zł), podał Kruk. >>>>

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) sfinansował budowę czterogwiazdkowego Hotelu Ewerdin SPA w Świnoujściu, poinformował bank. To kolejna inwestycja z udziałem banku w województwie zachodniopomorskim, podano również. >>>>

PZU

Grupa PZU ocenia, że z nowego rozwiązania - samoobsługi szkody - w ciągu roku skorzysta od 5% do 10% osób, zgłaszających szkodę, poinformował członek zarządu PZU Życie Roman Pałac. Rokrocznie liczba szkód zgłaszanych w Grupie PZU sięga 1 mln, z czego ok. 600 tys. to szkody komunikacyjne. >>>>

Atal

Atal uzyskał pozwolenie na budowę drugiego etapu Atal Residence na krakowskim Zabłociu - w ramach tego etapu powstanie 77 apartamentów i 5 lokali usługowych, poinformowała spółka. Termin oddania do użytkowania przewidziano na II kwartał 2018 r., podano również. >>>>

Inno-Gene

Central Europe Genomics Center (CEGC) - spółka pośrednio zależna od Inno-Gene - zawarła mowę inwestycyjną z Rubicon Partners Corporate Finance, poinformowało Inno-Gene. Podpisana umowa dotyczy realizacji inwestycji kapitałowej w CEGC, która umożliwi realizację projektu dotyczącego utworzenia - "Środkowoeuropejskiego Ośrodka Pełnego Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego", podano także.>>>>

Intege.pl, InPost

Właściciel "paczkomatów" kończy trzeci kwartał na minusie. Cała grupa Integer odnotowała w tym okresie 8,07 mln zł straty netto. >>>>

PKP Cargo

Grupa PKP Cargo przewiozła 9,3 mln ton towarów w październiku br., tj. o 10,6% mniej niż w październiku 2015 roku. Narastająco po 10. miesiącach grupa przetransportowała 80,3 mln ton (spadek o 10% rdr), podała spółka, powołując się na dane GUS. >>>>

Auga Group

Auga Group (dawniej: Agrowill) odnotowała 0,58 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,19 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas przesłał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zezwolenia na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto wysokości 42,14 mln zł, wypracowanego przez bank w I półr. 2016 r. Oznacza to, że zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2016 roku, podał bank. >>>>

Murapol

Spółka zależna Murapolu - Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 sp. k. - zakupiła nieruchomość zlokalizowaną w Łodzi przy ul. Wróblewskiego o powierzchni 11,7 ha za cenę 9,5 mln zł netto, podała spółka. Na tej posesji ma powstać ok. 2 100 mieszkań.>>>>