InPost odnotował 13,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,3 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 33,35 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 109,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 200,24 mln zł w porównaniu z 79,11 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 111,21 mln zł wobec 14,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Nie będzie paczkomatów w Rosji

Kilka dni temu Integer.pl poinformował, że wycofuje się z działalności paczkomatowej na terenie Rosji.

"Po dokonaniu analizy dostępnych opcji strategicznych, zarząd emitenta podjął decyzję o wycofaniu się przez emitenta z działalności paczkomatowej na terenie Rosji, prowadzonej za pośrednictwem spółki zależnej emitenta - Easy Pack Russia LLC" – czytamy w komunikacie.

Według emitenta wycofanie z działalności paczkomatowej w Rosji zostanie przeprowadzone w drodze likwidacji (zamknięcia) spółki, a proces wyjścia zostanie zakończony, według szacunków emitenta, w terminie do końca marca 2017 roku, podano również.

"Emitent szacuje, że koszty związane z zakończeniem działalności paczkomatowej w Rosji wyniosą około 5 mln złotych i obciążą skonsolidowany wynik finansowy emitenta. Decyzja emitenta umotywowana jest niedostatecznymi perspektywami rozwoju biznesu bez znaczącego zwiększenia ilości paczkomatów w Rosji" – czytamy w komunikacie.

Coraz większa starta Integera

Integer.pl odnotował 8,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 28,38 mln zł wobec 26,41 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,19 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 54,47 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 104,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 367,91 mln zł w porównaniu z 166,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 40,87 mln zł wobec 4,31 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zarząd spółki dominującej pozytywnie ocenia możliwość kontynuacji działalności gospodarczej przez grupę kapitałową w okresie kolejnych dwunastu miesięcy biorąc pod uwagę następujące czynniki:

- wygenerowaną stratę w pierwszych 9 miesiącach 2016 r. wynikającą głównie z działalności zaniechanej i związane z tym odpisy aktualizujące;

- zakończenie w III kwartale 2016 r. nierentownej działalności w obszarze segmentu tradycyjnych przesyłek listowych;

- skupienie się Grupy na rozwoju kluczowych rynków paczkomatowych (Polska, Wielka Brytania, Francja);

- decyzje o stopniowym wycofywaniu się z następujących rynków: a) Ukraina, działające na tym rynku 40 paczkomatów zostanie przeniesionych do Polski i zainstalowane w kraju; b) Rosja, działające na tym rynku ponad 400 paczkomatów zostanie przeniesionych do Polski i zainstalowane w kraju lub sprzedane w Rosji; c) Malezja, działające na tym rynku 30 paczkomatów zostanie przeniesionych do Polski i zainstalowane w kraju;

- decyzja o ograniczeniu rozwoju we Włoszech i Kanadzie;

- pozytywne wyniki osiągnięte na działalności segmentu pozostałego;

- osiągnięcie w III kwartale 2016 r. progu rentowności w segmencie kurierskim;

- wzrost sprzedaży w segmencie paczkomatowym, głównie dzięki wynikom w Polsce; […]

- szacowane wyniki oraz przepływy pieniężne możliwe do osiągniecia z działalności kontynuowanej w przyszłości;

- dostępne źródła finansowania w tym poczynione już uzgodnienia w temacie przedłużenia obecnych linii kredytowych (włącznie z przedłużeniem linii kredytowej BGŻ BNP Paribas, które zostało podpisane w dniu 21 września 2016 r., linii kredytowej w mBank oraz Banku BPH – podpisane w październiku 2016 r.);

- planowane przez zarząd spółki dominującej w ramach rozważania opcji strategicznych zrefinansowanie obligacji zapadających w ciągu 12 miesięcy" - czytamy w raporcie.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

>>> Czytaj też: Integer.pl rozpoczął przegląd opcji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju