"Przepisy prawa wprowadzające do krajowego porządku prawnego instytucję alternatywnej spółki inwestycyjne (ASI) oraz zarządzającego alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI) weszły w życie w czerwcu 2016 roku. Wydana dzisiaj przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja jest pierwszą tego rodzaju licencją w Polsce" - stwierdzono w informacji.

Pozostali działający na rynku krajowym ZASI ze względu na niską wartość zarządzanych aktywów (poniżej 100 000 000 euro) korzystają z ustawowego zwolnienia i prowadzą działalność w załagodzonym reżimie nadzorczym - nie na podstawie zezwolenia tak jak MCI, ale na podstawie wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru ZASI, wyjaśniono w komunikacie.

MCI złożyło wniosek o wydanie przez KNF zezwolenia na wykonywania działalności ZASI w czerwcu 2017 r. W trakcie trwającego ponad 3 lata postępowania nadzorca weryfikował wiarygodność i kondycję finansową MCI a także spełnianie przez MCI warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie spółki jako podmiotu regulowanego.

"Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych, KNF odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez ZASI, m.in. w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) spółka, członkowie jej organów lub inne osoby mające istotny wpływ na działalność spółki, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów, a także gdy członkowie organów spółki nie spełniają określonych przepisami prawa wymagań co do wiedzy, doświadczenia, wykształcenia i niekaralności;

3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje spółki w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania spółką, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki;

Dzisiejsza decyzja KNF stanowi potwierdzenie pozytywnej oceny spełniania przez MCI powyższych wymogów" - wymieniono w komunikacie.

Konsekwencją prowadzenia przez MCI działalności jako licencjonowany ZASI jest podleganie pełnemu nadzorowi KNF w zakresie prowadzonej działalności inwestycyjnej na zasadach odpowiadających tym właściwym dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, zaznaczono także.

„MCI obowiązane było również do wdrożenia i stosowania szczegółowo opisanych przepisami prawa mechanizmów wewnętrznych dotyczących w szczególności procesu zarządzania inwestycjami, nadzoru zgodności z prawem (compliance), audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem czy zarządzania oraz zarządzania konfliktami interesów. W praktyce organizacja wewnętrzna licencjonowanego ZASI jest tożsama z tą obowiązującą TFI i same fundusze inwestycyjne. W związku z uzyskaniem zezwolenia, MCI podobnie jak TFI zobowiązane było do zawarcia umowy z depozytariuszem (Q Securities) - podmiotem przechowującym aktywa ASI i odpowiedzialnym z mocy prawa do zapewnia zgodnego z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI wykonywania obowiązków ASI" - czytamy dalej.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)