Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 534 mln zł wobec 2 538 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 918 mln zł wobec 926 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 377,2 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 347,9 mld zł na koniec 2019 r.

W I poł. 2020 r. bank miał 1 306 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 079 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wypracowany w I półroczu 2020 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wyniósł 1 306 mln zł, co oznacza spadek o 37,2% w relacji do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek zysku netto był determinowany przez:

1) pogorszenie o 782 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych,

2) wzrost o 128 mln zł kosztów działania, głównie regulacyjnych i amortyzacji,

3) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 7 195 mln zł (+0,1% r/r), głównie w efekcie wzrostu r/r wyniku z tytułu odsetek o 4,9% oraz wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat o 4,6% przy spadku wyniku pozostałego o 84,1%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik na działalności biznesowej w I półroczu 2020 roku wyniósł 7 195 mln zł i był o 5 mln zł, tj. o 0,1% wyższy niż w I półroczu 2019 roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji i opłat, przy spadku wyniku pozostałego.

Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2020 roku wyniósł 5 237 mln zł, tj. o 244 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższy wynik był determinowany głównie wzrostem wolumenów, przy niższym poziomie stóp procentowych.

Marża odsetkowa spadła o 0,17 pkt proc. r/r do poziomu 3,27% na koniec I półrocza 2020 roku. Średnie oprocentowanie należności kredytowych grupy kapitałowej PKO BP na koniec I półrocza 2020 roku wyniosło 4,59%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,58%, wobec odpowiednio 4,73% i 0,68% na koniec I półrocza 2019 roku.

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w I półroczu 2020 roku wyniósł 1 897 mln zł i był o 83 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bank wskazał, że poziom wyniku był determinowany m.in. przez: wyższy wynik z tytułu kredytów, ubezpieczeń i leasingu operacyjnego (+63 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu prowizji od kredytów gospodarczych; wzrostu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami mieszkaniowymi oraz wyższego wyniku z leasingu operacyjnego, który wynikał głównie z przejęcia w czerwcu 2019 roku spółki Prime Car Management, wyższy wynik z tytułu marż na transakcjach wymiany walut (+36 mln zł), w wyniku wzrostu transakcyjności; porównywalny wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej; niższy wynik z tytułu kart (-5 mln zł r/r), w efekcie wyższych kosztów z tytułu obsługi kart i przetwarzania transakcji, niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-11 mln zł r/r).

W I półroczu 2020 roku koszty działania wyniosły 3 208 mln zł i były wyższe o 4,2% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: wzrost o 89 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z ujętą w I kwartale 2019 roku korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2019 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres 2014 - I kwartał 2019 roku; wzrost o 61 mln zł, tj. 14,3% kosztów składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny - koszty BFG wyniosły 489 mln zł, z czego 318 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (w analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 428 mln zł, z czego 348 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji).

Wskaźnik kosztów do dochodów C/I wyniósł 42,2% na koniec czerwca br. wobec 42,3% rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 roku wynik z odpisów wyniósł -1 440 mln zł (łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -190 mln zł oraz ujęciem odpisów z tytułu wpływu COVID-19 na portfel kredytowy w wysokości -344 mln zł) i był gorszy o 782 mln zł w stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy dalej.

Bank podał, że wynik z odpisów na ryzyko kredytowe po wyłączeniu odpisów na COVID-19 wyniósł -641 mln zł i ukształtował się na poziomie porównywalnym do uzyskanego w I półroczu 2019 roku.

Wynik z odpisów na aktywa niefinansowe wyniósł -265 mln zł i był gorszy o 255 mln zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, głównie na skutek utworzenia odpisów na: Bank Pocztowy -90 mln zł, wartość firmy Nordea Bank Polska (CGU korporacyjnego) -116 mln zł oraz wartość firmy PKO Leasing Pro -31 mln zł.

"Koszt ryzyka na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 0,54% i był niższy o 0,03 pkt proc. od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, a po wyłączeniu odpisów z tytułu COVID-19 wyniósł 0,42%, co oznacza poprawę o 0,15 pkt proc. Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o około 3% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności" - czytamy dalej.

ROE netto wyniosło 7,8% na koniec I poł. br. wobec 10,7% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,21% na koniec II kw. wobec 18,57% rok wcześniej. Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) wyniósł 16,98% wobec 17,26% na koniec II kw. 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 1 185 mln zł wobec 2 075 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)