Celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego, podano.

"W opinii zarządu obecna sytuacja rynkowa, w tym w szczególności środowisko praktycznie zerowych stóp procentowych, może skutkować w najbliższych miesiącach istotnym napływem środków do funduszy inwestycyjnych. Może stanowić to okazję dla towarzystwa do zebrania znacznie większych aktywów klientów, niż obecnie. Zwiększenie udziału w rynku wymaga jednak wzmożonego wysiłku sprzedażowego, w tym rozszerzenia obecnych kanałów dystrybucji produktów inwestycyjnych" - czytamy w raporcie.

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, istotnym elementem strategii rozszerzenia kanałów dystrybucji jest planowane przejęcie spółki dystrybucyjnej. Quercus TFI w lipcu bieżącego roku zakomunikował o złożeniu wiążącej oferty przejęcia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion.

"Obecnie prowadzone są negocjacje, mające doprowadzić do realizacji przejęcia. Równolegle Quercus TFI nie wyklucza również innych transakcji, zarówno w obszarze dystrybucji, jak i podmiotów komplementarnie uzupełniających ofertę TFI. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z emisji akcji serii D, spółka chce również utworzyć własnego agenta transferowego" - czytamy także.

Jak podano w raporcie, zarząd nie zamierza zmieniać dotychczasowej wieloletniej praktyki wypłaty praktycznie wszystkich wypracowanych zysków dla akcjonariuszy w kolejnym roku oraz w następnych latach.

"Dodatkowo w sytuacji, gdyby nie udało się dokonać przejęć podmiotów, o których mowa powyżej, a tym samym środki z emisji nie zostałyby przeznaczone na ten cel, zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę środków z emisji na rzecz akcjonariuszy w postaci dodatkowej, nadzwyczajnej wypłaty" - czytamy także.

W ramach emisji akcji serii D zostanie wyemitowanych mniej niż 10% wszystkich akcji spółki. Tym samym emisja akcji serii D nie spowoduje istotnego rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy, zaznaczono.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)